Hải quan Việt Nam »

Giới thiệu văn bản mới »

Văn bản »

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 05-NQ/TW 01/11/2016 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới ...
2 04-NQ/TW 30/10/2016 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi ...
3 01-NQ/ĐUK 10/10/2016 Nghị quyết của BCH Đảng bộ về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển ...
4 1919/QĐ-BTC 06/09/2016 Quyết định 1919/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
5 33/2016/QĐ-TTg 03/09/2016 Quyết định 33/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan ...
6 36/2016/QĐ-TTg 01/09/2016 Quyết định 36/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa ...
7 122/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức ...
8 124/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Nghị định 124/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương ...
9 120/2016/NĐ-CP 23/08/2016 Nghị định 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí ...
10 1649/QĐ-TTg 23/08/2016 Quyết định 1649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới ...

Thư Viện Ảnh