Giới thiệu văn bản mới »

Văn bản »

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 288 - CTr/TU 07/07/2016 Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ...
2 12/2016/TT-BCT 05/07/2016 Thông tư 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 ...
3 09/2016/TT-BCT 01/07/2016 Thông tư 09/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm ...
4 58/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 58/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và ...
5 10/2016/TT-BCT 01/07/2016 Thông tư 10/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên ...
6 07/2016/TT-BCT 29/06/2016 Thông tư 07/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm ...
7 98/2016/TT-BTC 29/06/2016 Thông tư 98/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ...
8 1467/QĐ-BTC 28/06/2016 Quyết định 1467/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một phần quy định tại Thông tư 219/2009/TT-BTC và Thông tư 192/2011/TT-BTC ...
9 30-KH/TU 16/06/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 03-KL/TW của Ban Bí thư về tiếptục thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ ...
10 45/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Nghị định 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 ...

Thư Viện Ảnh