Giới thiệu văn bản mới »

Văn bản »

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 45/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Nghị định 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 ...
2 47/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và ...
3 73/2016/TT-BTC 20/05/2016 Thông tư 73/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng ...
4 1054/QĐ-BTC 16/05/2016 Quyết định 1054/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
5 1066/QĐ-BTC 16/05/2016 Quyết định 1066/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
6 1068/QĐ-BTC 16/05/2016 Quyết định 1068/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của ...
7 1069/QĐ-BTC 16/05/2016 Quyết định 1069/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
8 1048/QĐ-BTC 16/05/2016 Quyết định 1048/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
9 1050/QĐ-BTC 16/05/2016 Quyết định 1050/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
10 1052/QĐ-BTC 16/05/2016 Quyết định 1052/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...

Thư Viện Ảnh