Hải quan Việt Nam »

Giới thiệu văn bản mới »

Văn bản »

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 12/2016/TT-BTC 20/01/2016 Thông tư 12/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng ...
2 45/QĐ-TCHQ 13/01/2016 Quyết định 45/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của ngành Hải quan năm ...
3 01/NQ-CP 07/01/2016 Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát ...
4 04/2016/NĐ-CP 06/01/2016 Nghị định 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 ...
5 01/2016/TT-BCT 05/01/2016 Thông tư 01/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm ...
6 136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Nghị định 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
7 56/2015/TT-BCT 31/12/2015 Thông tư 56/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất thuế nhập ...
8 217/2015/TT-BTC 31/12/2015 Thông tư 217/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới (BG) của ...
9 218/2015/TT-BTC 31/12/2015 Thông tư số 218/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao ...
10 54/2015/TT-BCT 30/12/2015 Thông tư 54/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Thư Viện Ảnh