Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Địa điểm kiểm tra, tập kết, làm thủ tục hải quan