Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Đơn vị thành viên

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Xuân Hải

    Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Xuân Hải

Từ đầu1992 về trước, Hải quan cảng Xuân Hải là một bộ phận của Hải qua cảng Nghệ Tĩnh. Đến tháng 06/1992, Tổng cục Hải quan ra quyết định tách ...

2281 view Xem chi tiết

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

    Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc, đất nước ta hết sức khó khăn, vừa hàn gắn vết thương chiến tranh , vừa đẩy mạnh xây dựng CNXH. ...

6609 view Xem chi tiết

Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh

    Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh

Đội kiểm soát phòng chống ma tuý Cục Hải quan Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BTC ngày 20/3/2007 của Bộ Tài chính. Thực hiện ...

1767 view Xem chi tiết

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Vũng Áng

    Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Vũng Áng

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Vũng Áng là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định 248/QĐ-TCCB, ngày 04/4/2001 của Tổng ...

3954 view Xem chi tiết

Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh

    Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh

Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh là đơn vị Hải quan ngoài cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh, thành lập năm 1998 tại Quyết định số 471/QĐ-TCCB ngày ...

2156 view Xem chi tiết

Chi cục Hải quan Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu treo

    Chi cục Hải quan Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu treo

Thực hiện Quyết định 162/ QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Bộ phận Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được thành lập tháng 8 năm 2008 ...

3055 view Xem chi tiết

Đội kiểm soát Hải quan

    Đội kiểm soát Hải quan

Tháng 6 năm 1992, Cục Hải quan Hà Tĩnh chưa được thành lập lực lượng kiểm soát riêng. Trong thời gian này, nhiệm vụ kiểm soát Hải quan ở địa bàn tỉnh ...

1786 view Xem chi tiết

Chi cục Kiểm tra sau thông quan

    Chi cục Kiểm tra sau thông quan

Được thành lập năm 2006 theo Quyết định số 34/2006/QĐ-BTC ngày 06/ 6/2006 của Bộ Tài chính và tiếp đó Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số ...

2020 view Xem chi tiết