Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

    Nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức (Thực hiện theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ ...

116 view Xem chi tiết

Quy trình, điều kiện và lợi ích thực hiện phương thức doanh nghiệp nhờ thu qua ngân hàng

    Quy trình, điều kiện và lợi ích thực hiện phương thức doanh nghiệp nhờ thu qua  ...

Ngày 25/11/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 7330/TCHQ-TXNK về việc triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu.

3141 view Xem chi tiết

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: Sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan cửa khẩu ...

    Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: Sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải  ...

Thực hiện Quyết định 1854/QĐ-BTC ngày 19/9/2019 của Bộ Tài chính về việc sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân ...

8361 view Xem chi tiết

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý

    Thông báo đấu giá tài sản thanh lý

6957 view Xem chi tiết

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

    Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

2268 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5