Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Xây dựng Đảng

Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan kết nạp đảng viên mới đầu năm

    Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan kết nạp đảng viên mới đầu năm

Được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh, chiều ngày 03/01/2018 Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan đã tổ chức kết nạp quần chúng Phạm Bá ...

1369 view Xem chi tiết

Chi bộ Văn phòng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

    Chi bộ Văn phòng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Sáng ngày 06/6/2018, được sự đồng ý của đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh, Chi bộ Văn phòng đã tổ chức thành công Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí ...

2187 view Xem chi tiết

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư và Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ...

    Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư và Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung  ...

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư và Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII

1694 view Xem chi tiết

Thủ tục xem xét kết nạp đảng viên

    Thủ tục xem xét kết nạp đảng viên

Giới thiệu thủ tục xem xét kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại) theo Hướng dẫn 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hướng ...

3612 view Xem chi tiết

Vai trò của cựu chiến binh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc

    Vai trò của cựu chiến binh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Cựu chiến binh là những người đã tham gia lực lượng vũ trang trong công cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ trước đây cũng ...

4630 view Xem chi tiết

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

    Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3/2, 19/5, 2/9 và 7/11 hàng năm tại tổ chức cơ sở đảng. Hình thức trang ...

2071 view Xem chi tiết

Thông tin về một số nội dung liên quan đến tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Hà Tĩnh ...

    Thông tin về một số nội dung liên quan đến tình hình  tín ngưỡng, tôn giáo trên  ...

Cung cấp thông tin về một số nội dung liên quan đến tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Hà Tĩnh và hoạt động của “Hội Thánh của Đức ...

2527 view Xem chi tiết

Tổ chức lễ kết nạp đảng viên

    Tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Theo Hướng dẫn 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

3061 view Xem chi tiết

Bàn về năng lực lãnh đạo, quản lý trong khu vực công

    Bàn về năng lực lãnh đạo, quản lý trong khu vực công

Đã có nhiều ấn phẩm đề cập đến các mặt cụ thể của công tác lãnh đạo và công tác quản lý. Tuy nhiên, thực tế đang đặt ra yêu cầu người công ...

3352 view Xem chi tiết

Kiên quyết tẩy trừ “bệnh thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”

    Kiên quyết tẩy trừ “bệnh thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh  ...

Một trong 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống đã được chỉ ra tại Nghị quyết số 04-NQ/TW của Đảng khóa XII, đó là: “Mắc “bệnh thành ...

8309 view Xem chi tiết
1 2