Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Cải cách - Hiện đại hóa

Dự kiến giảm 24 chi cục kiểm tra sau thông quan

    Dự kiến giảm 24 chi cục kiểm tra sau thông quan

Để thực hiện các quy định mới của Luật Hải quan 2014, và căn cứ vào tình hình thực tế, Tổng cục Hải quan dự kiến giảm số chi cục kiểm tra sau ...

780 view Xem chi tiết
1 2 3 4