Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Giới thiệu một số điểm mới của Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật ...

    Giới thiệu một số điểm mới của Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật  ...

Ngày 01/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một ...

1736 view Xem chi tiết

Không thu thuế với máy móc không tái xuất phải tiêu hủy

    Không thu thuế với máy móc không tái xuất phải tiêu hủy

(HQ Online)- Phần máy móc, thiết bị tạm NK nhưng không tái xuất, phải tiêu hủy thì không thu thuế và không tính phạt, do hàng hóa không còn giá trị sử dụng ...

1138 view Xem chi tiết

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số ...

    Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  ...

2151 view Xem chi tiết

Một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính

    Một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính

3411 view Xem chi tiết

Quy định mới về hoạt động TNTX, TXTN và chuyển khẩu hàng hóa

    Quy định mới về hoạt động TNTX, TXTN và chuyển khẩu hàng hóa

Ngày 28/7/2017 Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tậm xuất, tái nhập và ...

4984 view Xem chi tiết

Những điểm mới trong quy định phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu

    Những điểm mới trong quy định phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày 06/9/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2999/QĐ-TCHQ về Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong đó có quy định ...

1075 view Xem chi tiết

Hướng dẫn về việc đưa hàng về bảo quản đối với mặt hàng thép nhập khẩu

    Hướng dẫn về việc đưa hàng về bảo quản đối với mặt hàng thép nhập  ...

Hướng dẫn về việc đưa hàng về bảo quản đối với mặt hàng thép nhập khẩu

1028 view Xem chi tiết

Quy định mới về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

    Quy định mới về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Ghi nhãn hàng hóa là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hóa lên nhãn hàng hóa để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn và để ...

5498 view Xem chi tiết

Cơ quan Hải quan triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử 24/7

    Cơ quan Hải quan triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử 24/7

Cơ quan Hải quan triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử 24/7

3613 view Xem chi tiết

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9

    Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9

Bỏ nhiều tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức; Đưa tin dự báo thiên tai sai bị phạt 50 triệu đồng; Tăng trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc; Thả chó ...

4596 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10