Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Học tập và làm theo

Cách mạng tháng tám 1945 và một thời đại mang tên Hồ Chí Minh

    Cách mạng tháng tám 1945 và một thời đại mang tên Hồ Chí Minh

Cách mạng tháng Tám 1945 mở ra thời đại Hồ Chí Minh - thời đại của sự nghiệp giải phóng đất nước ra khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân phương ...

615 view Xem chi tiết

Tôn vinh quá khứ nhưng phải phù hợp với thực tiễn

    Tôn vinh quá khứ nhưng phải phù hợp với thực tiễn

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chúng ta luôn nhớ lời Bác dạy: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Sinh thời, Bác ...

594 view Xem chi tiết

Chi bộ Hải quan Hồng Lĩnh: Gắn học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm vụ chính ...

    Chi bộ Hải quan Hồng Lĩnh: Gắn học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm  ...

Thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, Chi ủy Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học ...

875 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6