Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Từ khóa: Loại văn bản: Lĩnh vực:
Cơ quan PH: Từ ngày: Đến ngày:
 Tổng số:  241 văn bản Trang: 11 12 13
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 42-CT/TW 24/03/2015 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức,lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 42-CT
2 19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
3 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
4 12/2015/TT-BTC 30/01/2015 Thông tư quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
5 08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
6 01/2015/NĐ-CP 06/01/2015 Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 06/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
7 203/2014/TT-BTC 22/12/2014 Thông tư 203/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan
8 192/2014/TT-BTC 12/12/2014 Quy định bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước
9 116/2014/NĐ-CP 04/12/2014 Nghị định 116/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
10 114/2014/NĐ-CP 26/11/2014 Nghị định 114/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
11 71/2014/QH13 26/11/2014 Luật 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế
12 70/2014/QH13 26/11/2014 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014 số 70/2014/QH13
13 112/2014/NĐ-CP 21/11/2014 Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
14 111/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định 111/2014/NĐ-CP quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu
15 06-HD/BTCTW 07/11/2014 Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2014
16 97/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 sửa đổi Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam
17 93/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 sửa đổi Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
18 95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính hoạt động khoa học và công nghệ
19 96/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
20 571/QĐ-HQHT 15/10/2014 Về việc kiện toàn Tổ tư vấn về Hải quan - Doanh nghiệp