Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ĐỐI TÁC HẢI QUAN – DOANH NGHIỆP

tt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Đình Long

Phó cục trưởng

0903201682

 

2

Nguyễn Hồng Linh

Chi cục trưởng -HQCK Cầu Treo

0934485899

 

3

Lê Văn Hạnh

Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ

0904236212

lehanhhqht@gmail.com

4

Nguyễn Hữu Hiên

Phó Chi cục trưởng - HQKKT Cầu Treo

0903456525

 

5

Hoàng Trọng Tài

Phó Chi cục trưởng - HQ Hồng Lĩnh

0987274545

 

6

Lê Trí Dũng

Phó Chi cục trưởng - HQ cảng Xuân Hải

0903451289

 

7

Đào Viết Cường

Phó Chi cục trưởng – HQ cảng Vũng Áng

0903456232

 

8

Lê Mạnh Hùng

Phó đội trưởng - HQCK Cầu Treo

0912251371

 

9

Lê Thanh Bình

Phó đội trưởng - HQKKT Cầu Treo

0912012847

 

10

Trương Thị Thanh Hà

Công chức - Phòng Nghiệp vụ

0916495899

 

11

Nguyễn Thị Tuyết

Công chức - Phòng Nghiệp vụ

0947709069

 

12

Nguyễn Thị Hiền

Công chức - Phòng Nghiệp vụ

0904698000

nguyenhien.vcb@gmail.com

 

13

Nguyễn Thị Liên

Công chức - Phòng Nghiệp vụ

0914546769

 

14

Trương Xuân Chiến

Công chức - HQ cảng Vũng Áng

0915898488

 

15

Nguyễn Song Toàn

Công chức - HQKKT Cầu Treo

0985933669

 

16

Trần Thị Lan Anh

Công chức - Chi cục KTSTQ

0979429976

 

17

Hoàng Minh Đức

Công chức - HQ Hồng Lĩnh

0949468444

 

18

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Chi cục trưởng - HQ cảng Xuân Hải

0913504383

 

19

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Công chức - HQ cảng Vũng Áng

0912996167

 

20

Nguyễn Khắc An

Công chức - HQ cảng Vũng Áng

0944845484

 

Đầu mối liên hệ cấp Cục:

1. Lê Văn Hạnh - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ

SĐT: 0904236212                   Email: lehanhhqht@gmail.com

2. Nguyễn Thị Hiền - Công chức - Phòng Nghiệp vụ

SĐT: 0904698000                   Email: nguyenhien.vcb@gmail.com

3. Nguyễn Thị Tuyết - Công chức - Phòng Nghiệp vụ

SĐT: 0947709069      

4. Nguyễn Thị Liên - Công chức - Phòng Nghiệp vụ

SĐT: 0914546769

 Đầu mối liên hệ cấp Chi Cục: (bổ sung sau)