Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Giới thiệu bài dự thi đạt giải nhất - tác giả Nguyễn Khánh Chi - Chi bộ Văn phòng (phần cuối)

4/7/2017 5:09:16 PM

PHẦN THỨ HAI: ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

A. CHI BỘ HẢI QUAN CKQT CẦU TREO: ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, học tập và làm theo gương Bác đã thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nói chung và Chi bộ Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nói riêng.

Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ đã tìm tòi những cách làm hay, thực hiện học đi đôi với hành, gắn lý luận với thực tiễn để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trởi thành nền tảng tinh thần vững chắc, xây dựng hình ảnh người cán bộ hải quan đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, vừa “hồng” vừa “chuyên”.

I. Đổi mới phương thức học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch học tập chuyên đề, hàng năm, Chi bộ đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, chú trọng các chuyên đề gắn với đạo đức tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ như: “suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng tư giản dị”, “nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; “nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” hay “trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân”...

Để việc học tập và làm theo gương Bác phát huy hiệu quả thiết thực, Chi bộ đã sáng tạo những phương thức riêng, khơi gợi sự hứng thú, chủ động tìm tòi của cán bộ, đảng viên, người lao động như: thi hái hoa dân chủ tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phát động phong trào Tủ sách Bác Hồ kêu gọi cán bộ công chức, đảng viên sưu tầm, đóng góp xây dựng tủ sách, tư liệu về Bác; Tổ chức các chuyến hành hương về địa chỉ đỏ (Quê Bác, Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc...); khuyến khích và có các hình thức khen thưởng đối với cán bộ, đảng viên tham gia, đạt giải cao trong các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử đất nước và quê hương Hà Tĩnh, viết bài thu hoạch sau học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh và Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

II. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Chi bộ và các tổ chức đoàn thể đã xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu trong công tác và trong sinh hoạt. Qua việc lựa chọn, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến co tác dụng nêu gương về sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; kiên quyết chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan trong khi thi hành công vụ; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Qua việc thực hiện những việc đăng lý làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu. Tại Lễ tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (giai đoạn 2011 - 2013), tập thể Chi bộ Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và 01 cá nhân đã được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tuyên dương tiêu biểu về học tập và làm theo gương Bác.

III. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Chi bộ luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ để đoàn viên thanh niên thấy được giá trị to lớn, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần xã hội. Thông qua các buổi hội đàm, thảo luận chuyên đề cụ thể đã gắn lời dạy của Bác với các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành, của cán bộ Hải quan trong thời đại mới; vận động đoàn viên thanh niên thực hiện thắng lợi kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hóa hải quan...

Từ sự định hướng và chỉ đạo của Chi ủy, Chi đoàn Hải quan CKQT Cầu Treo đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch có ý nghĩa thiết thực trong việc làm theo Bác như: “Mỗi CBCC đảng viên và đoàn viên là một tấm gương sáng trong học tập, nghiên cứu, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, ma túy”; “ Đoàn viên thanh niên xung kích đi đầu trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật công tác, văn hóa ứng xử”; tổ chức các hoạt động thiết thực: quyên góp ủng hộ trẻ em mồ côi, người già neo đơn và gia đình chính sách trên địa bàn; tích cực tham gia Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới...

Tuy vậy, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng: dù đã có nhiều nỗ lực, tâm huyết song trong quá trình triển khai vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định: một số cán bộ, đảng viên, người lao động chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác nên chưa thật sự tự giác, chủ động; còn lúng túng trong ghi “Sổ tay làm theo gương Bác”; phần việc “làm theo” trong thực hiện cuộc vận động chưa được nhiều; việc khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân điển hình chưa kịp thời, xứng đáng...

IV. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chi bộ Hải quan CKQT Cầu Treo đã phát động thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động về những nội dung cơ bản, tầm quan trọng và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động.

Chi bộ tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận về đạo đức, tư tưởng, phong cách của Bác bằng nhiều hình thức theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW; Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, liêm chính Hải quan, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức....

Trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động, việc làm cụ thể. Nhân rộng những gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống": theo Quyết định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước để nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả.

Chi bộ Hải quan CKQT Cầu Treo Trong sạch - Vững mạnh - Tiêu biểu

B. TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CỤC HẢI QUAN HÀ TĨNH – NHỮNG NGƯỜI CHÚNG TÔI “KÝ THÁC” TƯƠNG LAI

Chúng ta cần những nhà lãnh đạo đích thực - những người có lòng chính trực, có cam kết hướng tới việc xây dựng những tổ chức bền vững, lâu dài. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo có ý thức cao về mục tiêu, trung thành với các giá trị cốt lõi của họ. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo có đủ can đảm xây dựng tổ chức theo hướng đáp ứng nhu cầu của mọi chủ thể liên quan, đồng thời ý thức được tầm quan trọng của dịch vụ của họ đối với xã hội”.

Đó là những câu mở đầu trong cuốn sách xuất sắc “Lãnh đạo đích thực” (tác giả Bill Gate), nói về nhu cầu cần phải có những thách thức đối với các thế hệ lãnh đạo, những người mà chúng ta sẽ ký thác tương lai cho họ.

Dấn ấn mà tập thể lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tạo ra trong quá trình lãnh, chỉ đạo của mình thể hiện ở những quyết sách, những chủ trương hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững của Hải quan Hà Tĩnh, một tầm nhìn chiến lược, đáp ứng quá trình hội nhập; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động; phát huy sức mạnh từ trí tuệ tập thể, xây dựng lực lương Hải quan Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả.

I. Slogan của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Là một cán bộ tham mưu tổng hợp, tôi được may mắn tiếp xúc với các đồng chí Lãnh đạo Cục, đặc biệt là đồng chí Cục trưởng Lương Trường Thọ ngay từ những “buổi ban đầu”. Thời điểm đó, có quá nhiều điều phải nghĩ, phải làm nhưng quan tâm hàng đầu là “tìm ra” slogan (khẩu hiệu) của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Dù chỉ ở hình thức một câu nói nhưng nó là tài sản vô hình của đơn vị nhằm xây dựng một thông điệp đầy ý nghĩa, xác định những giá trị cốt lõi, mục tiêu hướng tới sự quản lý, điều hành của tập thể Lãnh đạo Cục trong một giai đoạn nhất định.

Đã có nhiều phương án đưa ra, nhiều cụm từ được nhắc đến, nhiều buổi hội ý... về sau, do một số nguyên nhân khách quan, Hải quan Hà Tĩnh đã không sử dụng slogan riêng nhằm đảm bảo tính thống nhất với slogan của toàn Ngành, Nhưng tôi vẫn nhớ rõ lời dặn của đồng chí Cục trưởng về cụm từ “ĐOÀN KẾT - HẾT MÌNH - PHÁT TRIỂN”.

“Đoàn kết”: là một truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay của dân tộc ta. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân ta thực hiện tốt bài học đoàn kết nên luôn giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã giúp nhân dân ta giữ vững được nền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Tinh thần đoàn kết được lưu truyền lại qua lời dạy:

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đúc kết điều đó thành chân lý có giá trị muôn đời “Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết; Thành công, Thành công, Đại thành công”.

Xây dựng tính đoàn kết trong một tập thể đơn vị là ở đó luôn có tinh thần đồng chí, đồng đội; tính thân thiện, lòng nhân hậu, đức bao dung của mọi người trong tập thể luôn được đề cao; mọi người yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau và phải biết gắn bó, đồng tâm nhất trí với nhau thành một khối vững chắc, cùng hành động để đạt được một lý tưởng, một mục đích nhất định... Qua đó sẽ tạo nên sức mạnh của một tập thể và sẽ là tiền đề dẫn đến mọi thành công. Đây là một vấn đề tuy không mới, song rất khó, vì vậy việc đưa “đoàn kết” lên vị trí đầu tiên cũng là điều hợp lý, thể hiện nhà lãnh đạo xác định rõ tầm quan trọng của một tập thể đoàn kết, đưa lên thành mục tiêu hàng đầu để phấn đấu xây dựng.

“Hết mình”: Sự “hết mình” của cán bộ, công chức được đo bằng mức độ hoạt hoạt động, số lượng và chất lượng hoạt động. “Hết mình” thể hiện sự năng động của người đó, thể hiện ham muốn lao động, nhu cầu cống hiến, sự năng nổ, chịu khó, chủ động trong lao động, sự sáng tạo, có trách nhiệm trong giải quyết công việc và trong các mối quan hệ với đồng nghiệp và người dân.

Một môi trường lao động thiếu tính minh bạch, công khai, văn minh; môi trường tổ chức mất dân chủ, môi trường tổ chức không có công bằng cũng là yếu tố làm thui chột tính tích cực lao động của cán bộ, công chức. Về phía người lao động, việc hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ cũng là một nguyên nhân quan trọng làm giảm tính tích cực lao động của cán bộ, công chức. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức mới chỉ chú trọng tới lợi ích cá nhân trong hoạt động lao động.

Vì vậy, nhà lãnh đạo cần suy nghĩ nghiêm túc và dài hạn về những vấn đề tạo ra ý nghĩa cho cán bộ, công chức, người lao động hay làm sao để công sở vốn đang bị thu hẹp trở nên thân thiện hơn.

“Phát triển”: Phát triển bền vững là mục tiêu cao đẹp của quá trình phát triển. Sự chú trọng vào tính bền vững của phát triển đã đưa ra cách nhìn mới, điều quan trọng là các nỗ lực từ chính sách của các nhà lãnh đạo phải nhằm đạt được những thành tựu phát triển lâu dài trong tương lai.

Hướng đến mục tiêu là sự phát triển bền vững của Cục Hải quan Hà Tĩnh, cần phải nhận rõ thực trạng hiện tại, chỉ ra được những điểm mạnh, những điểm hạn chế; xác định các vấn đề cần chú trọng và các giải pháp đề thực hiện. Một tầm nhìn bao quát, rộng, dự báo xu thế tình hình phát triển cũng là vấn đề đặt ra cho các Lãnh đạo Cục.

II. Xác định 5 vấn đề trọng tâm

Ngay tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt vào ngày 30/11/2011, đồng chí Lương Trường Thọ (thời điểm đó là Quyền Cục trưởng) đã chủ trì lấy ý kiến về 5 vấn đề trọng tâm nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự phát triển bền vững của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã thống nhất cao với 5 vấn đề trọng tâm do tập thể Lãnh đạo Cục đề ra, bao gồm:

(1) Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

(2) Tiết kiệm chi phí quản lý hành chính và các chi phí khác nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động

(3) Chương trình hành động của Công đoàn để được quan tâm hơn và chăm lo tốt đời sống của cán bộ, công chức, người lao động và những mục tiêu Công đoàn cần phải thực hiện

(4) Định hướng và giải pháp để bồi dưỡng, phát triển thanh niên

(5) Các biện pháp và giải pháp thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng khối đoàn kết nội bộ

Có thể nhận thấy: Việc đề ra 5 vấn đề trọng tâm vào thời điểm bấy giờ là chủ trương cần thiết, đúng đắn, là sự cụ thể hóa các mục tiêu và tầm nhìn chiến lược đối với sự phát triển của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Tùy vào từng giai đoạn cụ thể, tùy vào đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, sẽ có sự ưu tiên đặt vấn đề trọng tâm nào lên hàng đầu.

Trong 5 vấn đề trọng tâm, có vấn đề phải triển khai thực hiện gấp rút (như các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; giải pháp để tiết kiệm chi phí quản lý hành chính và các chi phí khác nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động; Chương trình hành động của Công đoàn để chăm lo tốt cho đời sống của CBCC, người lao động và những mục tiêu Công đoàn phải thực hiện), lại có những vấn đề phải triển khai trong điều kiện lâu dài, có tính chất định hướng cho cả thời kì phát triển (như giải pháp để bồi dưỡng, phát triển thanh niên; Các biện pháp và giải pháp thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và đoàn kết nội bộ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống tinh thần của CBCC, người lao động).

Đối với từng nhiệm vụ trung tâm, đồng chí Quyền Cục trưởng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; Lãnh đạo Cục phụ trách chỉ đạo và thời hạn hoàn thành...

Để thực hiện thành công 5 vấn đề trọng tâm đó, từ tập thể Lãnh đạo Cục đến Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, các tổ chức đảng, đoàn thể cho đến từng CBCC, người lao động đều phải thấy được trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết keo sơ, lòng nhiệt huyết để cùng chung tay góp sức xây dựng Hải quan Hà Tĩnh phát triển toàn diện, bền vững.

III. Một tập thể lãnh đạo tâm huyết với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Chỉ thị 03 đã đi vào cuộc sống của đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Cục.

Nhận thức đầy đủ và quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo gương Bác, Đảng ủy Cục xác định đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Cục đã xây dựng Chương trình hành động số 54-ĐU/CTHĐ ngày 11/11/2011 cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ thị nhằm đưa việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Khối, hàng năm, Đảng ủy Cục đều ban hành kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ đạo các Chi bộ đưa việc học tạp và làm theo Bác thành nề nếp, là một nội dung sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ.

Để Chỉ thị 03 đi vào cuộc sống, các cấp ủy đã gắn việc học tập và làm theo lời Bác với các phong trào, các cuộc vận động lớn của Trung ương, của Tỉnh và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị như: “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển”; “Quyết tâm triển khai thành công hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS”, “Quyết liệt thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách và tiết kiệm chi phí quản lý hành chính”..., tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, góp phần tích cực cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Hải quan.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chủ đề xuyên suốt toàn khóa cũng như chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, có sự đổi mới về phương thức triển khai. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: trong các buổi chào cờ đầu tháng, sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, gắn liền với thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc... Trên website của Cục đã thành lập một chuyên mục riêng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đăng tải những bài viết, mẫu chuyện nhằm tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức của Bác, tạo sự lan toả trong cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy đã chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc cho Ban Thường vụ Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đồng thời xây dựng quy chế hoạt động của Tổ giúp việc với chức năng, nhiệm vụ: nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW phù hợp với đặc điểm,tình hình của đơn vị; theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cục; chuẩn bị nội dung, công tác tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết về thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW...

Trong những năm qua, Đảng ủy Cục đã tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Năm 2012: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng tư giản dị”.

Năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”;

Năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”;

Năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gươnng đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bộ với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”;

Năm 2016: Các Chi bộ chủ động đăng ký lựa chọn một chuyên đề đã triển khai từ năm 2012 đến năm 2015 phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị để tổ chức sinh hoạt thảo luận theo chủ đề, ít nhất 1 quý/lần.

Sau học tập, nghiên cứu các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, đăng ký việc “làm theo” gắn với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế của Ngành, Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề được Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm tuc, đông đảo cán bộ, đảng viên quần chúng đã tham gia học tập với tinh thần tự giác, có trách nhiệm cao.

Việc rà soát, bổ sung, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh quan tâm thực hiện. Với đặc thù riêng của đơn vị, việc thực hiện chuẩn mực đạo đức tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tuân thủ các quy định chung của ngành Hải quan. Đến nay, 100% các Chi bộ trực thuộc, đơn vị thuộc và trực thuộc đã thực hiện niêm yết công khai tại cơ quan, công sở về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và công chức ngành Hải quan quy định tại Quyết định số 557/QĐ-TCHQ ngày 18/02/2013 của Tổng cục Hải quan về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, hợp đồng lao động trong ngành Hải quan; Tuyên ngôn phục vụ khách hàng ngành Hải quan theo Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 09/1/2011, Quyết định số 952/QĐ-TCHQ ngày 3/4/2015 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức được đưa vào tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức và xét khen thưởng cuối năm.

Đảng ủy Cục đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu Chi bộ, cơ quan kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc; sử dụng tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích; nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, chan hòa với quần chúng nhân dân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc “làm theo” Bác ở các đơn vị.

Công tác kiểm tra định kỳ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” luôn được Ban thường vụ Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế thiếu sót trong công tác triển khai học tập và làm theo cũng như phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả để chỉ đạo nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã có nhiều mô hình hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình như:

Chi bộ Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đã lồng ghép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của ngành, của đất nước. Hàng tháng, Chi bộ tổ chức sinh hoạt, kiểm điểm những việc làm được và chưa làm được, tập trung giải quyết các sai sót trong các khâu của quy trình nghiệp vụ, các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là đối với dự án Khu Liên hợp thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.

Chi bộ Nghiệp vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị bằng cách chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm để tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Trong những năm qua, cán bộ, cấp ủy chi bộ luôn chủ động nắm bắt những tâm tư nguyện vọng và giải quyết tốt những vấn đề về tư tưởng cho cán bộ, công chức, đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình, tổng hợp và tham mưu kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên như gian lận qua hoàn thuế giá trị gia tăng...

Chi bộ Hải quan CKQT Cầu Treo với mô hình làm tốt công tác tuyên truyền vào các buổi chào cờ đầu tháng tại trụ sở Chi cục và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà. Với một tập thể tâm huyết với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát trong từng mặt công tác, trong những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, được lãnh đạo các cấp ghi nhận.

IV. Những dấu ấn riêng biệt

Những dấu ấn mà tập thể lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh để lại rất nhiều, cho thấy sự định hướng đúng đắn trong lộ trình phát triển và thể hiện sự nhát quán theo 5 nội dung trọng tâm đặt ra như đã trình bày ở phần “Xác định 5 vấn đề trọng tâm”. Trong khuôn khổ có hạn, xin dành để viết về một số trong những dấu ấn như thế:

1. Chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động

*) Giúp đỡ cán bộ công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thời gian qua, Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Công đoàn cơ sở, các Công đoàn bộ phận đã có nhiều nỗ lực trong công tác thăm hỏi, hiếu hỉ cũng như quan tâm, giúp đỡ cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên gặp nhiều khó khăn. Được sự nhất trí và chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, trong những năm qua Công đoàn cơ sở Cục đã có những hành động thiết thực ủng hộ gia đình các đoàn viên Hoàng Trọng Tài (36,6 triệu), đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Anh (hơn 50 triệu), đoàn viên Đặng Thị Đức Thảo (45,6 triệu); công đoàn Hải quan CKQT Cầu Treo quyên góp số tiền 26 triệu đồng giúp đỡ đoàn viên Trần Bình Trọng...

Công đoàn Cục ủng hộ gia đình đồng chí Đặng Thị Đức Thảo

 

Công đoàn Hải quan CKQT Cầu Treo ủng hộ Đoàn viên Trần Bình Trọng

Hành động giúp đỡ gia đình những công chức, người lao động gặp khó khăn đã tạo ra sức lan tỏa lớn lao. Tấm lòng “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” được đề cao trong bối cảnh nhiều đổi thay của tình hình kinh tế xã hội khi mà nhiều giá trị, chuẩn mực đạo đức truyền thống bị mai một.

*) Hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động vay vốn, ổn định cuộc sống

Không chỉ dừng lại ở giúp đỡ, ủng hộ các gia đình gặp khó khăn hay người có người thân ốm đau mà Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh còn xây dựng và duy trì quỹ Mái ấm công đoàn để hỗ trợ các đoàn viên có nhu cầu vay vốn ổn định cuộc sống. Quỹ này được xây dựng từ sự đóng góp tự nguyện của CBCC, người lao động trong đơn vị. Hàng năm, công đoàn cơ sở sẽ rà soát các đối tượng khó khăn, cần sự giúp đỡ về mặt kinh tế để cho vay vốn với các mức phù hợp. Bên cạnh đó còn hỗ trợ không hoàn lại đối với các gia đình đoàn viên đặc biệt khó khăn.

Đây là hành động thiết thực nhằm động viên công chức, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, đơn vị.

*) Chúc tết tứ thân phụ mẫu cán bộ, công chức, người lao động

Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, đã trở thành một truyền thống đẹp, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đều tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết tứ thân phụ mẫu của cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Tứ thân phụ mẫu của cán bộ công chức toàn Cục hiện nay có trên 200 cụ (trên 70 tuổi), trong đó có nhiều cụ là cán bộ hưu trí Cục. Dù các cụ đang sống tại nhiều huyện, xã khác nhau của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình..., dù công việc cuối năm giáp Tết bận rộn, Hải quan Hà Tĩnh vẫn tổ chức nhiều đoàn đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà cho các cụ.

Trong những năm qua, tập thể Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã đoàn kết, thống nhất, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cụ là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là niềm động viên lớn đối với cán bộ, công chức trong quá trình công tác và cống hiến cho ngành Hải quan nói chung, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

Đây là hành động đẹp mà Hải quan Hà Tĩnh đã duy trì và làm tốt nhiều năm liền, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục đến các bậc sinh thành - những người đóng góp không nhỏ vào những thành công và sự phát triển hôm nay của Cục. Đồng thời cũng khẳng định nét đẹp văn hóa, nhân văn sâu sắc tại một tập thể với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại nhưng luôn giữ gìn và phát huy các truyền thống tốt đẹp.

*) Phối hợp với Công đoàn cấp trên quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động

Công đoàn cơ sở Cục đã phối hợp với Công đoàn Bộ Tài chính, Công đoàn Tổng cục Hải quan, Công đoàn viên chức tỉnh Hà Tĩnh triển khai các hoạt động nhằm động viên, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của các Công đoàn bộ phận, đặc biệt là các Công đoàn ở địa bàn xa xôi như Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo; Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Hải quan cảng Vũng Áng. Đó là những tủ sách, những dụng cụ thể dục thể thao do Công đoàn Bộ Tài chính, Công đoàn Tổng cục Hải quan trao tặng để cán bộ, công chức nâng cao sức khỏe, trí tuệ sau những giờ làm việc căng thẳng. Đó là những món quà thiết thực của Công đoàn viên chức tỉnh Hà Tĩnh mỗi đợt Tết đến xuân về....

Công đoàn Bộ Tài chính trao tặng tủ sách và dụng cụ thể thao cho CBCC Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo

2. Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh lần đầu cán mốc 1000 tỷ đổng

Cho đến nay (năm 2016), Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã trải qua 24 năm xây dựng, phát triển, chúng ta đã có số thu lớn nhất trong lịch sử phát triển lên đến hơn 6.400 tỷ đồng (năm 2014). Một con số mà nếu nhìn vào số thu cách thời điểm đó 4 năm (năm 2010), chắc chắn ít ai có thể hình dung nổi. Ở đây, tôi lại muốn viết về một sự kiện, sự kiện năm 2013 -năm đầu tiên số thu Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cán mốc 1.000 tỷ đồng, để rồi từ đó tạo tiền đề cho số thu các năm sau cao hơn năm trước, đánh dấu bước phát triển mới vượt bậc của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

*) Đánh giá tình hình đầu năm

Năm 2013, một năm mà toàn cầu vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, với chỉ tiêu thu NSNN được giao lên đến 1000 tỷ đổng (tăng 66,6% so với chỉ tiêu giao năm 2012), đây thực sự là nhiệm vụ hết sức khó khăn cho Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Toàn thể cán bộ, công chức đã xác định một tinh thần làm việc hăng say, quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

*) Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Để đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách, Cục đã tập trung vào các nhóm giải pháp trọng điểm: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; Tăng cường công tác đôn đốc thu đòi nợ đọng, không để phát sinh nợ xấu và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, xây dựng lực lượng Hải quan chuyên nghiệp.

Phát động các phogn trào thi đua là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần lao động hăng say của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đầu năm 2013, với phương châm “Kỷ cương – Cải cách – Phát triển” và những nội dung cụ thể, sát đúng, phong trào thi đua đã được các đơn vị đồng tình ủng hộ, ký cam kết thực hiện và tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết, có các hình thức khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Đến giai đoạn nước rút, phong trào thi đua “Tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao” được phát động nhằm dồn toàn lực, quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, chú trọng chỉ tiêu thu NSNN.

Để kịp thời báo cáo tình hình thu ngân sách, các vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các giải pháp tăng số thu nộp Ngân sách, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chủ động đăng ký các buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời Lãnh đạo Cục đã tích cực tham gia các đoàn công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư và thu hút các Doanh nghiệp lớn về làm thủ tục Hải quan tại tỉnh Hà Tĩnh.

Ký Quy chế đẩy mạnh Công tác thu thuế XNK, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại với Biên phòng Hà Tĩnh

 

Làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác thu NSNN

Với phương châm “Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp”, trong những năm qua, Hải quan Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan; Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; Phát huy tính hiệu quả của thủ tục hải quan điện tử; Tiếp nhận và triển khai hệ thống VNACCS/VCIS vào thông quan hàng hóa... Các Tổ phản ứng nhanh được thành lập, chủ động hướng dẫn, giải quyết vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu.

*) Dồn toàn lực cho chặng nước rút

Nhìn vào từng giai đoạn của năm 2013, có thể thấy 6 tháng đầu năm, số thu chỉ đạt 317 tỷ đồng (bình quân 52,8 tỷ/tháng). Số thu này chưa có tính đột phá, chủ yếu đến từ các mặt hàng truyền thống như máy móc thiết bị, vật tư, điện tử điện lạnh... Nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu ngân sách dồn nặng vào 6 tháng cuối năm. Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các văn bản đẩy mạnh thu NSNN; thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách; ban thu hồi nợ thuế...

Đến 9 tháng đầu năm, số thu thuế đạt 730 tỷ đồng, ghi nhận số thuế ngày càng tăng, bình quân 82 tỷ/tháng. Khi chỉ còn 1 tháng, cách thời điểm khép lại năm 2013, số thu của toàn Cụ là 888,8 tỉ đồng (đạt 88,8% so với chỉ tiêu được giao).

Dồn toàn lực cho chặng nước rút, tập thể Lãnh đạo Cục tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc tổ chức làm việc liên tục các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy và chủ nhật) để đôn đốc các đối tượng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách, quyết tâm hoàn thành dự toán được giao, đấu tranh phòng chống buôn lâu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy có hiệu quả...

Cán bộ Hải quan hướng dẫn thủ tục Hải quan cho Doanh nghiệp

*) Về đích 1000 tỷ đồng

Số thu được cập nhật hàng ngày và không ngừng tăng lên từ 888 tỷ đồng rồi 913 tỷ đồng, 978 tỷ đồng và đến sát những ngày cuối năm 2013 đã trọn vẹn con số 1.000 tỷ đồng. Kết quả này không đến ngẫu nhiên, là kết quả của việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, liêm chính Hải quan, giữ gìn khối đoàn kết nội bộ; thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa Hải quan trên tất cả các mặt công tác; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của chính quyền địa phương; Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và nhuần nhuyễn trong công tác phối kết hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan.

3. Chú trọng giáo dục tư tưởng, lối sống, nâng cao năng lực chuyên môn cho thế hệ trẻ

Trước đòi hỏi cấp thiết của công cuộc cải cách, hiện đại hóa Hải quan cũng như yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh luôn chú trọng và đặt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực lên hàng đầu. Những năm qua đã ghi nhận chuyển biến tích cực và đổi mới rõ rệt trong công tác tổ chức cán bộ khi đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương, liêm chính Hải quan, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất, tư cách đạo đức tốt để hoàn thành trọng trách lớn lao “Người chiến sĩ gác cửa nền kinh tế”, giữ vững vùng biên cương.

*) Hiệu ứng ghi nhận được từ kỳ thi sát hạch cán bộ, công chức

Năm 2013 với việc lần đầu tổ chức kiểm tra, sát hạch cán bộ công chức đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, thể hiện quyết tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh trong việc đánh giá thực chất và nâng cao trình độ cán bộ công chức đơn vị mình. Từ một đơn vị chỉ có 40 công chức, đến nay đội ngũ cán bộ công chức Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh lên đến 200 CBCC, với hơn 88% đạt trình độ đại học và trên đại học.

Với quá trình chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp trong tất cả các khâu từ lựa chọn bộ câu hỏi, đáp án; kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt quá trình thi; khách quan trong chấm bài, tổng hợp kết quả; công tâm trong xử lý vi phạm và khen thưởng sau kiểm tra, kỳ kiểm tra, sát hạch đã tạo ra phong trào học tập, chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ trong tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc. Tổ chức kiểm tra, sát hạch không chỉ dừng lại mà một kỳ kiểm tra mà nó đã thể hiện sự kỳ vọng lớn lao của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và thế hệ trẻ, trí tuệ tập thể và tỏa sáng bản lĩnh cán bộ Hải quan Hà Tĩnh.

*) Giáo dục tư tưởng, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động vì cộng đồng

Bên cạnh những nỗ lực khẳng định mình trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, thế hệ trẻ hôm nay thể hiện niềm đam mê, cống hiến hết mình trong các hoạt động đoàn thể, hoạt động thiết thực vì cộng đồng. Xuất phát từ chủ trương của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục về xây dựng thế hệ trẻ Hải quan Hà Tĩnh phát triển toàn diện, có Tâm, có Đức, có Tài, đoàn viên thanh niên được khuyến khích tham gia các phong trào thể dục thể thao, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động tình nguyện (hiến máu nhân đạo, cứu trợ đồng bào lũ lụt, thăm tặng quà cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người khuyết tật...), tham gia các hoạt động hưởng ứng các chủ trương lớn của đất nước, tỉnh nhà như Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới, hành động hưởng ứng “Giờ Trái đất”, “Ngày Nước thế giới”, Chống biến đổi khí hậu...

Về phong trào thể thao: trong những năm qua, Đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh luôn là cơ sở Đoàn vững mạnh, đi đầu trong các hoạt động thể dục, thể thao với các Giải vô địch bóng đá thanh niên Khối kinh tế tổng hợp chào mừng Đại hội Đảng các cấp, vô dịch cả hai bộ môn (Bóng đá nữ, Bóng đá nam) tại Hội thao khu vực miền Trung Tây Nguyên lần thứ XII, Giải nhất bóng chuyền nam khối Tài chính - Kinh tế, vô địch Giải bóng chuyền nam chào mừng kỉ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh...

Cục Hải quan Hà Tĩnh vô địch Giải Bóng chuyền Nam chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối CCQ tỉnh

Về các hoạt động vì cộng đồng: Nổi bật trong nhiều năm qua là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn: Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Núi Nài, Nghĩa trang Nầm; dâng hương tại Ngã Ba Đồng Lộc; thăm, tặng quà cho các thương binh tại Trung tâm  chăm sóc, điều dưỡng thương binh nặng Nghệ Tĩnh tại Nghệ An; Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc
Thăm, tặng quàTrung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người tàn tật Hà Tĩnh

Chung tay xây dựng nông thôn mới” là chủ trương lớn của đất nước, tỉnh nhà và đã được tuổi trẻ Hải quan Hà Tĩnh hưởng ứng nhiệt tình với các hoạt động thiết thực: Hỗ trợ, đóng góp xây dựng nhà văn hóa, thư viện cho thôn Yên Bình (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà), đóng góp xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Thuần Mỹ (xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn)... Các công trình đã làm thay đổi diện mạo, góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân địa phương. Đồng thời khẳng định sự nhiệt huyết, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với đất nước, quê hương.

Tuổi trẻ Hải quan Hà Tĩnh "Thắp sáng đường quê"

4. Lời ‘phản biện” gửi đến các thế hệ tương lai

Tôi nhớ một vị Lãnh đạo Tỉnh tham dự Hội nghị tổng kết của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, cùng với sự ghi nhận những đóng góp tích cực của Cục đối với sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà, đã nhận xét: Hiện nay, hội trường của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thuộc loại nhỏ nhất trong số các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Ngay thời điểm đó, trong tâm trí tôi đã hình thành suy nghĩ và muốn “phản biện”:

Hải quan Hà Tĩnh hiện tại có thể là đơn vị có hội trường vào loại nhỏ nhất nhưng là đơn vị luôn dẫn đầu trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công, luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhân dân từ đó thúc đẩy mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hải quan Hà Tĩnh không phải là đơn vị có số lượng cán bộ công chức đông nhất so với các cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh nhưng là đơn vị có chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao với hơn 88% đạt trình độ đại học và sau đại học. Và quan trọng hơn, chất lượng đội ngũ ngày càng nâng cao xuất phát từ nhận thức và chính sách phù hợp của tập thể Lãnh đạo Cục về đào tạo, về phát triển đội ngũ Hải quan vừa “hồng” vừa "chuyên”, có đủ “Đức - Tài - Tâm”.

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tuy không có số lượng đảng viên đông nhất nhưng luôn là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” nhiều năm liền, cũng là đơn vị được vinh danh trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều điển hình tiên tiến, với những cách làm hay theo gương Bác.

Hải quan Hà Tĩnh tuy có số lượng cán bộ công chức không phải là đông nhất nhưng nếu được hỏi về sự tin tưởng vào đường lối, chính sách quản lý, điểu hành của tập thể lãnh đạo Cục thì chắc chắn sẽ là một con số tuyệt đối.

Chúng tôi, thế hệ cán bộ Hải quan hôm nay tự hào được làm việc tại một môi trường Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn minh - Phát triển như thế!

KẾT LUẬN

          Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong Đảng và trong toàn quân, toàn dân ta là một quá trình lịch sử liên tục, lâu dài. Tại Lễ truy điệu của Người, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã thề: “Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”. Những năm sau đó, khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” với yêu cầu học tập và làm theo tấm gương Bác đã được toàn Đảng, toàn dân nêu cao thực hiện.

          Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng đã khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, cá tổ chức chính trị xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

          Lần đầu tiên trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà còn nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức. Việc ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

           Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng đã xây dựng Kế hoạch "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách cụ thể, sát đúng, phù hợp với điều kiện, tình hình đơn vị. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành thường xuyên, đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về “chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức”; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và triển khai đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tạo phong trào sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu, trách nhiệm nhưng đồng thời cũng là tình cảm, là nguyện vọng tha thiết của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam yêu nước, để góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp, dân chủ; dân tộc Việt Nam độc lập, tự do; nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc./.

Tin cùng chuyên mục