Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Giới thiệu Bài dự thi đạt giải nhì của Đ/c Biện Thị Hoài - Chi bộ Nghiệp vụ

4/10/2017 10:39:04 AM

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội là một quá trình lịch sử liên tục, lâu dài: “suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cáh mạng, không sợ gian khổ, không sợ hi sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ Tịch”.

Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị to lớn và đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn, với các nội dung chủ yếu là: tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh toàn dân tộc với sức mạnh thời đại; tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa.

Những tư tưởng của Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ mãi là chân lý sáng ngời, góp phần vào sự kiến tạo và phát triển của nhân loại.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là noi theo tấm gương của Bác về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của dân tộc lên trên tất cả, hết lòng, hết sức phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội.

"Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch" (Nguồn: Điếu văn của BCH TƯ Đảng Lao động Việt Nam do Đ/c Lê Duẫn đọc tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Nói đến phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn của Người, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mĩ, bao gồm: phong cách tư duy, phong cách diễn đạt, phong cách làm việc, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt.

Về phong cách tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo của chủ tịch Hồ Chí Minh: Đây chính là nội dung tạo nên những nét đặc sắc, đưa đến những quyết định đúng đăn, phù hợp, hiệu quả, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng của cách mạng Việt Nam qua các thời kì.

Học tập phong cách tư duy của Bác, bản thân mỗi cán bộ đảng viên cần nhận thức được tư duy là điểm xuất phát của mọi việc, muốn có hành động đúng phải có tư duy đúng. Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh: độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn. Đó là con đường dẫn đến nhận thức đúng và phương pháp, hành động đúng, là cách đem đến hiệu quả thiết thực trong công việc.

Về phong cách làm việc của Hồ Chí Minh, nổi bật là tác phong quần chúng, tác phong tập thể, dân chủ và tác phong khoa học. Phong cách quần chúng của Người thể hiện ở việc chú ý tâm tư, nguyện vọng và quan tâm thật lòng đến mọi mặt đời sống của quần chúng; tin dân, tôn trọng dân, lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân; giáo dục, lãnh đạo quần chúng. Người kịch liệt phê phán những cán bộ quan liêu, làm trái ngược với lợi ích của quần chúng, phương châm và chính sách của Đảng. Phong cách làm việc tập thể và dân chủ nghĩa là gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể và phát huy sức mạnh của tập thể. Phong cách làm việc khoa học đòi hỏi người cán bộ sau mỗi việc cần phải rút kinh nghiệm tận gốc, rồi phổ biến những kinh nghiệm ấy cho tất cả cán bộ và cho dân chúng hiểu. Mỗi c án bộ phải học hỏi những kinh nghiệm hay, tránh những kinh nghiệm dở, áp dụng những kinh nghiệm cũ vào công việc mới.

Một trong những phong cách mà chúng ta cần học tập ở Bác là phong cách nói đi đôi với làm. Người là tấm gương sáng về nói đi đôi với làm, Người khuyên cán bộ muốn tập hợp, tuyên truyền cấp dưới, tự mình phải “miệng nói tay làm để làm gương cho nhân dân”. Mọi lời nói, việc làm của Bác đều thiết thực và cụ thể. Người đặc biệt lưu ý, đối với nhân dân không thể lý luận suông, chính trị suông, nhân dân cần trông thấy lợi ích thiết thực từ những tấm gương sáng, những việc làm thiết thực của cán bộ.

Để thực hiện “nói đi đôi với làm”, cán bộ, đảng viên phải có tính quyết đoán trong công tác, cẩn trọng trong xử lý các tình huống, sáng suốt, công tâm, biết kết hợp ý kiến chỉ đạo của cấp trên với ý kiến tham mưu đề xuất của cấp dưới, phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân. Phương pháp, tác phong công tác của cán bộ đảng viên phải mẫu mực, chính kiến rõ ràng, thái độ chân thành cởi mở, hành động gương mẫu, kiên quyết chống mọi biểu hiện chủ quan nóng vội, suy thoái tư tưởng.

Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến tác phong, phương pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ cách mạng.

Tác  phong, phương pháp lãnh đạo của người cán bộ cách mạng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước; đồng thời có ý nghĩa thiết thực đối với việc xây dựng, rèn luyện tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan của Đảng, của Nhà nước.

Quan điểm của Người về cách lãnh đạo đúng phải tuân thủ đầy đủ 3 khâu “phải quyết định mọi vấn đề cho đúng”, “phải tổ chức sự thi hành cho đúng” và phải tổ chức kiểm tra, kiểm soát”. Đối với đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương pháp lãnh đạo là những chỉ dẫn quý báu, giúp cho cán bộ lãnh đạo biết cách thực hiện nhiệm vụ theo chức trách và cương vị của mình.

Học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại, tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, các cán bộ lãnh đạo luôn chú trọng việc rèn luyện tác phong, học hỏi phương pháp lãnh đạo của Bác, từ đó đã đề ra và thực hiện những hoạt động sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực đối với cơ quan, cộng đồng dân cư.

Một trong những hoạt động đáng chú ý, ca ngợi là việc tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể là sự sáng tạo trong phong cách chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới của tập thể Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới thực chất là xây dựng người nông dân với những phẩm chất đạo đức cao đẹp: siêng năng, cần cù, hăng hái thi đua sản xuất và thực hành tiết kiệm; về mặt kinh tế phải làm cho người dân nông thôn có đủ cơm ăn, áo mặc, được học hành đầy đủ, được chăm sóc sức khỏe. Điều cốt lõi trong quá trình xây dựng nông thôn mới là vai trò lãnh đạo của Đảng và chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Bác khẳng định rằng: phải có Đảng lãnh đạo thì việc xây dựng nông thôn mới thành công được nhưng lãnh đạo phải có dân chủ, luôn đi sâu, đi sát, mọi việc đều phải đem ra bàn bạc, lấy ý kiến và sự thống nhất của nhân dân. Bên cạnh vai trò của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cũng có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục đã có những phương hướng chỉ đạo thực hiện cụ thể, rõ ràng. Ngay khi nhận được quyết định số 276, 277/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chấp thuận và giao đỡ đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, trong đó Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được phân công đỡ đầu xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà. Lãnh đạo Cục đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai thực hiện các phần việc được giao, cụ thể:

- Ngày 01/3/2012, Cục đã ra quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện chương trình nông thôn mới gồm 05 đồng chí do 02 đồng chí Lãnh đạo Cục đứng đầu.

- Ngày 13/3/2012, Tổ công tác thực hiện chương trình nông thôn mới đã có buổi làm việc chính thức với Đảng ủy, UBND xã Thạch Bằng.

- Ngày 03/4/2012, Tổ công tác đã có buổi họp nội bộ tại đơn vị nghe báo cáo tình hình triển khai chương trình  xây dựng nông thôn mới của xã Thạch Bằng.

- Tháng 01/2013, theo đề xuất của UBND xã Thạch Bằng, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng nhà thư viện văn hóa thôn Yên Bình trên diện tích 185,4 m2 đất. Tổng giá trị xây lắp là 286,5 triệu đồng. Nhà thư viện văn hóa được xây dựng với nguồn kinh phí đóng góp tự nguyện của toàn thể cán bộ, công chức của Cục.

- Năm 2014, dưới sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Cục cùng với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của cán bộ, công chức đã tiếp tục đóng góp, hỗ trợ xã Thạch Bằng số tiền 115.950.000 đồng, góp phần đưa xã Thạch Bằng hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Cuối năm 2014, xã Thạch Bằng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thành công này có phần đóng góp tuy nhỏ nhưng có giá trị ý nghĩa lớn của tập thể cán bộ, công chức Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó, chúng ta có thể thấy được vai trò to lớn của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục trong việc kêu gọi, tập hợp sức mạnh tập thể cũng nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ngày 25/01/2013, lãnh đạo Cục HQ Hà Tĩnh tham dự lễ khánh thành và bàn giao nhà thư viện thôn Yên Bình - xã Thạch Bằng

Để đạt được thành công như trên là do các cấp Lãnh đạo Cục luôn quán triệt quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về sự kết nối tập thể lãnh đạo với các cá nhân phụ trách. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để thực hành nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách thì một người dù tài giỏi đến đâu cũng không thể biết hết được mọi việc trong đơn vị cũng như trong đời sống xã hội, cho nên cần phải có cách làm việc tập thể để phát huy được trí tuệ của tập thể nhằm hoàn thành sự nghiệp của đơn vị. Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Bên cạnh đó, lãnh đạo cần phải quyết đoán, dám chịu trách nhiệm cá nhân trước tập thể. Bác lưu ý cán bộ lãnh đạo quản lý rằng “không phải vấn đề gì nhỏ nhặt, vụn vặt một người vẫn có thể giải quyết được cũng cứ đưa ra bàn bạc mới là tập thể lãnh đạo. Nếu làm như vậy là hiểu máy móc. Kết quả là cứ khai hội mà hết ngày giờ. Những việc bình thường, một người có thể giải quyết đúng thì người phụ trách cứ cẩn thận giải quyết đi. Những việc quan trọng mới cần tập thể quyết định”.

Xây dựng nông thôn mới là một chương trình mục tiêu lớn, lâu dài của Đảng và Nhà nước, qua thành công tại xã Thạch Bằng, UBND tỉnh lại tiếp tục tin tưởng, kỳ vọng giao tiếp cho Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tài trợ đỡ đầu nông thôn mới xã Tiến Lộc – huyện Can Lộc trong năm 2015. Đây là xã có điều kiện về kinh tế, xã hội hết sức khó khăn, vị trí địa lý không thuận lợi, nguồn thu chủ yếu từ nông nghiệp. Đến tháng 9/2015, xã Tiến Lộc chỉ mới đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 08 tiêu chí chưa đạt và 02 tiêu chí đạt thấp dưới 70%.

Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ mới này, Lãnh đạo Cục và Tổ công tác thực hiện chương trình nông thôn mới đã có buổi làm việc với Lãnh đạo xã Tiến Lộc để trao đổi, tìm hiểu nắm bắt thêm thông tin nhằm thống nhất chủ trương ủng hộ, tài trợ chỉ tiêu còn chưa đạt. Từ đó, Lãnh đạo Cục đã xác định vai trò, trách nhiệm và trên cơ sở các kinh nghiệm đỡ đầu thành công xã Thạch Bằng cùng các nguồn lực hiện có để xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án hỗ trợ tối đa giúp xã Tiến Lộc về đích sớm trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả là trong thời gian ngắn đã phát động phong trào ủng hộ tự nguyện của các cán bộ công chức toàn Cục với số tiền quyên góp là 180 triệu đồng.

Trên cơ sở khảo sát thực trạng việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Tiến Lộc, từ nguồn kinh phí quyên góp, Lãnh đạo Cục đã quyết định mua sắm các trang thiết bị cho nhà văn hóa các thôn ở xã như: trao tặng 500 ghế ngồi, 06 bộ loa máy nhằm giúp xã hoàn thành tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa.

Việc lựa chọn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa để hỗ trợ là rất sáng suốt và phù hợp trên cơ sở đánh giá xem xét thực trạng của xã Tiến Lộc. Đúng như quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh việc xây dựng nông thôn mới phải lấy văn hóa làm nền tảng, phải xây dựng, trang bị cơ sở vật chất đầy đủ để phục vụ nhu cầu tinh thần của họ.

Tổ Nông thôn mới Cục làm việc với xã Tiến Lộc - đơn vị đỡ đầu NTM năm 2015

Ngoài ra, việc Lãnh đạo Cục cùng Tổ công tác trực tiếp đến xã Tiến Lộc để khảo sát, tìm hiểu nguyện vọng của người dân đã thể hiện phong cách làm việc quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khuyên cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ lãnh đạo quản lý trong mọi công tác của Đảng, của Chính phủ, đoàn thể, phong cách làm việc tốt nhất là phải ‘từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng. Nghĩa là góp góp mọi ý kiến rời rạc, lẻ tẻ của quần chúng rồi phân tích nó, nghiên cứu nó, sắp đặt nó thành những ý kiến có hệ thống”. Bác khẳng định “cán bộ tỉnh phải đến tận các xã, các thôn, cán bộ phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ để thiết thực điều tra, giúp đỡ, kiểm soát, rút kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nông dân và hỏi dân”.

Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh luôn thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và đặc biệt là phong cách Hồ Chí Minh. Đó là phong cách làm việc không bó mình trong văn phòng, bàn giấy, liên hệ  mật thiết với quần chúng, hòa mình vào cuộc sống của quần chúng, nắm bắt được nguyện vọng, ý chí của quần chúng để dẫn dắt họ, giúp họ thực hiện khát vọng, ý chỉ của mình.

Ngoài ra, trong hai cuộc vận động quyên góp hỗ trợ xã Thạch Bằng và xã Tiến Lộc thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới, có thể thấy được vai trò đi đầu tiên phong của các cán bộ Lãnh đạo Cục.

Đảng ủy, Lãnh đạo Cục đã thông qua những cuộc họp nội bộ, họp đơn vị để tuyên truyền, phổ biến cho các cán bộ, công chức nhận thức được tầm quan trọng của công cuộc xây dựng nông thôn mới. Có thể nói, tập thể Lãnh đạo Cục đã gây dựng được uy tín rất lớn trong đội ngũ cán bộ, công chức toàn Cục.

Xây dựng uy tín người cán bộ là một trong những điểm cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Theo Người, cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của toàn dân ta. Người nhấn mạnh “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt”. Người cán bộ có uy tín là người được dân tin phục, dân yêu, là người có đạo đức cách mạng. Chính vì thế, chữ tín theo quan niệm này không chỉ là sự thuyết phục bằng lời nói việc làm để cho mọi người tin ở mình mà điều quan trọng hơn là phải nói cái gì, làm như thế nào để gây dựng và giữ được niềm tin.

Cán bộ lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tạo dựng được uy tín là bởi phong cách “nói đi đôi với làm” theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tất cả các công việc cần sự chỉ đạo của Lãnh đạo thì các cán bộ luôn đi đầu, thực hiện trước để mọi người noi theo gương học tập.

Nói đi đôi với làm là một trong những phẩm chất sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho mọi thế hệ học tập và làm theo. Bác thường nhắc nhở: nói cái gì phải cho dân tin, nói và làm cho nhất quán, lời nói đi đôi với hành động, lý luận đi đôi với thực tiễn.

Sau khi đỡ đầu thành công xã Thạch Bằng – Lộc Hà và xã Tiến Lộc – Can Lộc hoàn thành việc xây dựng nông tôn mới và về đích sớm trong năm 2014 và 2015, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng, giao bổ sung đỡ đầu xã Sơn Mỹ –Hương Sơn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh.

Đảng ủy, Lãnh đạo Cục ngay lập thức đã chỉ đạo Tổ công tác đưa ra các phương án và kế hoạch thực hiện. Tổ công tác đã liên hệ với xã Sơn Mỹ và tiến hành gặp gỡ, khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới của xã và có hướng đồng hành, giúp đỡ địa phương.

Với đặc điểm là một xã thuần nông, nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, vì thế xã Sơn Mỹ gặp khó khăn trong việc phát triển các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống cho người dân. Là một địa phương không có lợi thế về đất đai, lại ở vùng thấp lụt, sản xuất có tính mùa vụ nên việc xây dựng các mô hình lớn và vừa gặp rất nhiều khó khăn.

Trên cơ sở nghiên cứu và xem xét tình hình của xã Sơn Mỹ, Lãnh đạo Cục và Tổ công tác đã có sáng kiến rất thiết thực là đề xuất Văn phòng điều phối thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh tạo điều kiện giúp đỡ, cử cán bộ giới thiệu, hướng dẫn tham gia cùng đơn vị và xã Sơn Mỹ đi học tập kinh nghiệm ở các địa phương đã xây dựng và thực hiện thành công các mô hình phát triển kinh tế.

Ngày 06/9/2016, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối tổ chức chuyến đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số địa điểm trong tỉnh cho chính quyền và bà con nhân dân xã Sơn Mỹ. Đoàn đã đi tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với những địa phương có đặc điểm tương đối với xã Sơn Mỹ như khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Yên Mỹ – Cẩm Yên – Cẩm Xuyên, mô hình nuôi cá nước ngọt tại xã Ngọc Sơn – Thạch Hà, trang trại với nhiều mô hình nuôi trồng kết hợp tại xã Xuân Mỹ – Nghi Xuân, xã Sơn Mai – Hương Sơn và mô hình trồng rau củ quả ở bãi bồi ven sông tại xã Đức La – Đức Thọ.

Tham quan mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp tại xã Sơn Mai - Hương Sơn

và trang trại tại xã Xuân Mỹ - Nghi Xuân

Như vậy có thể thấy được sự quan tâm sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục đối với công tác xây dựng nông thôn mới, thể hiện hình ảnh đẹp của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh trong mắt người dân địa phương. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã và đang hỗ trợ đỡ đầu cho các xã trên địa bàn tỉnh xây dựng nông thôn mới. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vừa là đóng góp một phần nhỏ công sức của toàn thể cán bộ công chức vào công cuộc phát triển kinh tế địa phương.

Sự thành công của công tác hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đã chứng minh vai trò và uy tín của Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Cục là những người đi đầu, tiên phong trong việc thực hiện, cán bộ Lãnh đạo Cục luôn gắn lý luận vào thực tiễn, nói đi đôi với làm, học tập phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng là tấm gương sáng cho toàn thể công chức noi theo./.

Tin cùng chuyên mục