Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Đảng ủy Cục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 (khóa XII) và Nghị quyết 02-NQ/TU

8/11/2017 2:14:12 PM

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐUK ngày 05/7/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trong 02 ngày 11 và 14/8/2017, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức 02 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa XII); Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho hơn 200 đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ. 

Tại Hội nghị thứ nhất tổ chức sáng nay tại Trụ sở Cục, Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên là các đồng chí trong BTV Đảng ủy trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản về các Nghị quyết Trung ương 5 gồm: Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới.

Ngay sau hội nghị, Đảng ủy Cục yêu cầu cấp ủy các Chi bộ trực thuộc tổ chức thảo luận tại Chi bộ; xây dựng chương trình hành động thực hiện, góp phần cùng các ngành, các cấp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trong ngày 14/8/2017, Hội nghị thứ 2 sẽ được tổ chức tại Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo/.

Việt Phương - Phòng Thanh tra

 

Tin cùng chuyên mục