Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Những điểm mới trong quy định phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu

10/10/2017 9:31:51 AM

 Ngày 06/9/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2999/QĐ-TCHQ về Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong đó có quy định về công tác kiểm định hải quan (quy chế 299).

       Đây là quyết định quy định về phân tích để kiểm tra chuyên ngành nhằm xác định hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu. So với quyết định số 2131/QĐ - TCHQ ngày 31/7/2015 thì quyết định số 2999/QĐ - TCHQ lần này có những điểm mới cụ thể như sau:

1. Về đối tượng phân tích, kiểm định: thêm đối tượng phải thực hiện kiểm định hải quan là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà công chức hải quan có cơ sở nghi ngờ gian lận về khai báo tại bộ hồ sơ hải quan không đúng với thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu.

2.Về đơn vị lấy mẫu phân tích: Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm lưu trữ hàng hóa có đại diện của người khai hải quan, văn bản cũ không quy định cụ thể, chỉ đề cập đến đơn vị yêu cầu phân tích nói chung.

3.Về quyền chuyển mẫu đi kiểm định: Người khai hải quan chỉ được chuyển mẫu cho đơn vị kiểm định khi nhận được ủy quyền của Chi cục Hải quan quản lý địa điểm lưu trữ hàng hóa; theo quy định cũ thì người khai hải quan được trực tiếp chuyển mẫu đã niêm phong hải quan đi kiểm định.

4.Về mẫu hàng hóa: thêm quy định không lấy mẫu phân tích để phân loại đối với các mặt hàng:

- Có thể xác định được bản chất làm căn cứ phân loại thông qua hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo hoặc những hàng hóa có thể phân loại được thông qua thông tin tại Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; cơ sở dữ liệu về Biểu thuế của cơ quan hải quan.

- Thuộc “Danh mục các mặt hàng không phải lấy mẫu phân tích nhằm mục đích phân loại” trừ trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc Danh mục này nhưng nghi ngờ có gian lận.

5.Về Trả lại hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại: Đơn vị kiểm định lập phiếu trả lại hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại  trong trường hợp:

- Mẫu hàng hóa có thể xác định được bản chất làm căn cứ phân loại thông qua hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo hoặc những hàng hóa có thể phân loại được thông qua thông tin tại cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; cơ sở dữ liệu về Biểu thuế của cơ quan hải quan.

- Mẫu hàng hóa thuộc Danh mục các mặt hàng không gửi phân tích để phân loại đồng thời tại phiếu yêu cầu phân tích không ghi rõ lý do nghi ngờ gian lận.

- Mẫu hàng hóa đã có kết quả phân tích phân loại tại cơ sở dữ liệu. Trường hợp trả lại hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại đối với những mẫu hàng đã có kết quả phân tích phân loại tại cơ sở dữ liệu thì công văn trả lại chỉ rõ cơ sở dữ liệu.

- Mẫu không được niêm phong hải quan riêng biệt, niêm phong hải quan không đúng theo quy định; bao bì đựng mẫu bị thủng, vỡ khiến mẫu tràn ra ngoài; mẫu bị biến chất, phân hủy, không giữ được tính chất ban đầu của hàng hóa; mẫu lấy không đủ về kích thước, khối lượng như quy định.

 6. Về thay thế, đính chính Thông báo kết quả phân tích:

        - Trường hợp các thông báo có sửa đổi/thay thế nội dung không ảnh hưởng đến bản chất mặt hàng, mã số đề xuất/mã số hàng hóa thì ban hành thông báo đính chính.

- Trường hợp các thông báo có sửa đổi/thay thế nội dung dẫn đến thay đổi mã số đề xuất/mã số hàng hóa hoặc bản chất mặt hàng thì gửi toàn bộ hồ sơ phân tích, căn cứ sửa đổi/thay thế và mẫu hàng (khi được yêu cầu) về Cục Kiểm định để được xem xét, hướng dẫn xử lý.

Ngoài ra nhằm hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định số 2999/ QĐ - TCHQ nói trên, ngày 03/10/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6484/TCHQ - KĐHQ hướng dẫn hồ sơ yêu cầu kiểm định. Cụ thể như sau:

1. Trường hợp kiểm định về mã số hoặc kiểm định các chỉ tiêu liên quan đến phân loại mã số hàng hóa thì đơn vị gửi mẫu lập hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại theo các quy định hiện hành về phân tích để phân loại tại Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, Quy chế 2999 và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

2. Trường hợp kiểm định về tiền chất, chất cấm: hồ sơ yêu cầu kiểm định, ghi rõ tên hoạt chất nghi ngờ và tên văn bản pháp lý quy định (tên văn bản/ số văn bản quy định, trích dẫn tên mục /số mục trong văn bản).

3. Nội dung kiểm định khác: hồ sơ yêu cầu kiểm định ghi rõ nội dung kiểm định, kiểm định nhằm mục đích gì và theo văn bản quy định nào (ghi rõ tên/số văn bản quy định).

4. Trường hợp cùng mẫu hàng hóa nhưng vừa thực hiện kiểm định, vừa thực hiện phân tích để phân loại thì lập riêng hồ sơ kiểm định và hồ sơ phân tích để phân loại theo như quy định tại Quy chế 2999 ./.

                      Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh (tổng hợp theo thư viện pháp luật)

 

 

Tin cùng chuyên mục