Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Góp ý giao diện, cách thức vận hành chuyên mục đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

10/12/2017 9:19:50 AM

            Thực hiện Công văn số 51/CCHĐH-TH ngày 10/10/2017 của Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan về việc góp ý giao diện, cách thức vận hành chuyên mục đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quý Doanh nghiệp góp ý dự thảo về giao diện và nội dung chuyên mục đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Hải quan tại đây

            Ý kiến đóng góp xin gửi về Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh - Số 154, đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 17/10/2017. File mềm góp ý xin gửi theo địa chỉ thư điện tử: linhht2008@gmail.com.

              Trân trọng./.

Tin cùng chuyên mục