Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/11-03/12/2017

11/27/2017 1:46:52 PM

 

Ngày Nội Dung Thành Phần
27-11-2017 Lịch trực lãnh đạo và xử lý văn bản trong tuần (từ 27/11-01/12): Đ/c Nguyễn Đình Long- PCT.  
  Họp Ban thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến nội dung Đề án Phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; Đề án về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh; Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Lương Trường Thọ - CT
29-11-2017 Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đ/c Lương Trường Thọ - CT, đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, đ/c Nguyễn Đình Long - PCT.
  Kiểm tra tiến độ các hạng mục di chuyển CK quốc tế Cầu Treo (theo CV 1480/HQHT-VP, CV 1684/HQHT-VP) và thực hiện di chuyển 02 máy soi lên Nhà liên hợp kết hợp Quốc môn CK Cầu Treo mới + Lắp đặt hoàn thiện hệ thống Rido tại CK  mới Đ/c Bá Chiến PCVP, đ/c Phan Thông - VP; Công ty Đông Phương Hà Nội, Công ty Thanh Dân; lái xe: Hoài An
30-11-2017 Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII Đ/c Lương Trường Thọ - CT, đ/c Đinh Văn Hòa - PCT, đ/c Nguyễn Đình Long - PCT
  Đoàn viên TN Đoàn cơ sở Cục tham gia hiến máu tình nguyện. Chi đoàn Văn phòng, Chi đoàn KTSTQ&Đội KSPC Ma túy 
  Làm việc với Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 5 HĐND Tỉnh khóa XVII.(Phòng Nghiệp vụ chuẩn bị tài liệu) đ/c Nguyễn Đình Long - PCT.
01-12-2017 BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XVIII họp nghe và cho ý kiến về Đề án Khai thác tiềm năng, lợi thế rừng và đất rừng, kinh tế vùng đồi rừng; Đề án Phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; Đề án về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Lương Trường Thọ - CT.
02-12-2017 Lịch trực cuối tuần Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT; Đ/c Bá Chiến - PCVP; Lái xe: đ/c Hoài An; Văn Thư:  đ/c Duyên
03-12-2017 Lịch trực cuối tuần Đ/c Nguyễn Đình Long - PCT; Đ/c Bá Chiến - PCVP; Lái xe: đ/c Hoài An; Văn Thư:  đ/c Duyên

Tin cùng chuyên mục