Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tiếng Việt

Sửa đổi Thông tư về thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

12/18/2017 3:55:33 PM

 Ngày 06/12/2017 vừa qua  Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BCT về việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN. Có hiệu lực từ ngày ban hành.

 Đây là thông tư hướng dẫn về việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN. Thông tư được ban hành với mục tiêu giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho thương nhân trong việc chủ động sản xuất, xuất khẩu hàng hóa. Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

 Nội dung chính của Thông tư số 27/2017/TT-BCT tập trung vào việc tháo gỡ một số quy định chưa phù hợp của Thông tư số 28/2015/TT-BCT nêu trên, thay bằng những quy định thuận lợi hơn. Cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 điều 4 của thông tư 28/2015/TT- BCT bằng tiêu chí “ là doanh nghiệp nhỏ và vừa trở lên”.

2. Bãi bỏ quy định tại mục d khoản 3 điều 5 thông tư 28/2015/TT- BTC  “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 (một) bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân “.

3. Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 5 điều 7 của thông tư 28/2015/TT- BTC  như sau:

- Thương nhân được lựa chọn ... “Signature over Printed Name of the Authorized Signatory” là tên và chữ ký của người được thương nhân ủy quyền đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

- Hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ phải được ký bằng tay, nội dung tại khoản 1 Điều này phải ghi bằng tiếng Anh và ghi tên người được thương nhân ủy quyền ký đã đăng ký với Bộ Công Thương.

- Trong trường hợp trên hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ không đủ chỗ để kê khai tất cả các mặt hàng, có thể đính kèm các tờ bổ sung ghi mã HS, tiêu chí xuất xứ, tên và chữ ký của người được thương nhân ủy quyền.”.

4. Ngoài các quy định liên quan đến tự chứng nhận xuất xứ quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 và Thông tư số 27/2017/TT-BCT này, thương nhân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

5. Thương nhân được Bộ Công Thương lựa chọn tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 và Thông tư số 27/2017/TT-BCT này vẫn có quyền đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D (sau đây gọi tắt là C/O mẫu D) theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016.”

6. Bổ sung mục c khoản 1 và sửa đổi khoản 2 điều 12 như sau:

- Chỉ định đơn vị đào tạo có đủ năng lực đào tạo về lĩnh vực xuất xứ hàng hóa và cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ cho học viên.

- Đơn vị đào tạo đã được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 hoặc được Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) chỉ định có trách nhiệm ”.

7. Ngoài ra nhằm phòng ngừa rủi ro vi phạm xuất xứ khi thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, 27/2017/TT-BCT cũng bổ sung khoản 6, Điều 7 của Thông tư số 28/2015/TT - BCT như sau: “Thương nhân được lựa chọn không được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với những lô hàng do cơ quan hải quan phân loại vào luồng vàng hoặc luồng đỏ.”./.

                                                     Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh tổng hợp

 

Tin cùng chuyên mục