Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Năm 2017, Tổng cục Hải quan phối hợp với các bộ rà soát, áp mã 60 danh mục hàng hóa

1/15/2018 8:15:53 AM

 (HQ Online)- Năm 2017, Tổng cục Hải quan đã chủ trì tổ chức, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa Danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành kèm mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 kiểm tra hàng hóa NK.  Ảnh: T.Hòa

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã có 2 đợt làm việc tập trung rà soát, áp mã số HS đối với hơn 60 danh mục hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Công Thương, Ban cơ yếu Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ.

Trong đó, đã kiến nghị hợp nhất các danh mục thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong một văn bản để tạo thuận lợi tra cứu như: Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 ban hành 24 Danh mục hàng hóa kèm mã số HS; Danh mục hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương hay Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Năm qua, Tổng cục Hải quan cũng đã chủ động mời các đơn vị chuyên môn thuộc các bộ, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành còn bất cập, vướng mắc, chưa đáp ứng được theo chỉ đạo tại Quyết định 2026/QĐ-TTg và các Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015, 2016, 2017 của Chính phủ.

Chẳng hạn, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, sửa đổi các Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT, 50/2010/TT-BNNPTNT về ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 với phạm vi rất rộng nhưng chưa có mã số HS, chưa có quy chuẩn để kiểm tra (như mặt hàng lưới bắt cá, máy móc nông nghiệp…); kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm; kiến nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu rà soát Danh mục hàng hóa nhóm 2 tại Thông tư 39/2016/TT-BGTVT (có 39 nhóm hàng phải kiểm tra trước thông quan) để thu hẹp hơn nữa (như nhóm hàng ô tô, xe máy mới có xuất xứ từ các nước có yêu cầu cao về chất lượng và bảo vệ môi trường) các mặt hàng phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan…

Hiện tai, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các bộ quản lý chuyên ngành trong việc thực hiện các quy định về kiểm tra chuyên ngành như:

Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành;

Ban hành Danh mục hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành trước thông quan phải đảm bảo các tiêu chí: Có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để kiểm tra (trường hợp chưa có/không có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phải có chỉ tiêu kiểm tra), quy trình, thủ tục, cơ quan kiểm tra, có mã số HS;

Chỉ được đưa vào danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành trước thông quan đối với hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường, an ninh quốc phòng; Quy định thống nhất các đối tượng được miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan…

Theo Baohaiquan.vn

Tin cùng chuyên mục