Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: Chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

2/1/2018 9:38:51 AM

     Về xây dựng, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW về cải cách bộ máy, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước; Nghị quyết 19-NQ/TW về sắp xếp bộ máy và thay đổi cơ chế quản lý đơn vị hành chính sự nghiệp công. Đối với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, tinh gọn bộ máy phải trên tinh thần công tâm, khách quan, trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, đánh giá năng lực, trình độ từng cán bộ công chức và kết quả thực tế biểu hiện trong công việc. Việc tinh gọn bộ máy thực hiện tốt sẽ làm tăng hiệu quả cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan.

      Những kết quả đúng hướng

      Những năm gần đây, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động tích cực và đạt được kết quả bước đầu về sắp xếp, tổ chức bộ máy: Triển khai Đề án vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực cho một số vị trí việc làm, triển khai quy trình xác định biên chế cho các đơn vị Hải quan; Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục; Nghiên cứu, đề xuất các phương án tinh giản biên chế; Xây dựng Bộ Sổ tay Nghiệp vụ đối với các vị trí việc làm và hoạt động nghiệp vụ cụ thể của từng đơn vị, từng cán bộ công chức; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, phát huy tinh thần tự học, nâng cao trình độ, phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu của tiến trình cải cách, hiện đại hóa…

 Cán bộ Hải quan hướng dẫn thủ tục cho Doanh nghiệp

        Đặc biệt, trong năm 2017, triển khai Quyết định số 1919/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 06/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành điều chuyển bộ phận Quản lý rủi ro (thuộc Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm) sang thuộc quản lý của Phòng Nghiệp vụ, sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Thanh tra thành Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra, rút số lượng Phòng tham mưu của Cục xuống còn 04 phòng (so với trước đây là 5 Phòng).

      Có thể thấy rằng, công tác tổ chức bộ máy tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định, tại Quyết định số 1919/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản liên quan, đã tạo ra sự thay đổi về cơ cấu, tổ chức của toàn Cục theo hướng giảm đầu mối tham mưu của Cục Hải quan nhằm tăng cường đầu mối cho cấp trực tiếp thực hiện nhiệm vụ (cấp Chi cục Hải quan). Từ đó phù hợp với khối lượng, tính chất công việc và đặc thù của từng Cục Hải quan, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Đồng thời, việc triển khai Quyết định 1919 cũng đã sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của các đơn vị phù hợp với các quy định của Luật Hải quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu cải cách hiện đại hóa hải quan.

       Một số hạn chế, khó khăn

      Việc ứng dụng kết quả mô tả vị trí việc làm vào các khâu trong quy trình quản lý cán bộ còn hạn chế, chưa phát huy được tối đa năng lực, sở trường của từng CBCC, người lao động, hiệu quả quản lý và sử dụng nhân lực chưa cao.

       Trên thực tế, biên chế công chức được giao chưa tương xứng với khối lượng công việc CBCC Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phải đảm nhiệm. Số chỉ tiêu trống từ biên chế chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc… chưa được bổ sung đầy đủ do Tổng cục Hải quan không tổ chức thi tuyển công chức từ năm 2013; Thủ tục tuyển dụng công chức không qua thi tuyển phức tạp, trình tự báo cáo nhiều, thời gian làm thủ tục, xác minh hồ sơ kéo dài, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu bổ sung công chức có kinh nghiệm.

       Trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy có lúc, có chỗ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý của một số cán bộ còn hạn chế; Cơ cấu đội ngũ cán bộ chưa cân đối, thiếu sự đồng bộ.

       Chất lượng cán bộ công chức có mặt còn hạn chế như năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng công tác; Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ chưa cao; Chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều; Việc thực hiện và giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính ở một số đơn vị đôi lúc còn chưa nghiêm.

          Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

         Để tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Cục Hải quan Hà Tĩnh chú trọng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp:

        Tập trung rà soát, điều chỉnh, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, nhiều đầu mỗi nhưng hoạt động không hiệu quả. Việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở, tình hình thực tế tại đơn vị và gắn với lộ trình cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án xác định vị trí việc làm, Quyết định 166/QĐ-TCHQ ngày 25/01/2018 về ban hành Kế hoạch đổi mới một số hoạt động Quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm năm 2018 của ngành Hải quan.

        Tăng cường công tác đào tạo, xây dựng lực lượng Hải quan Hà Tĩnh theo tiêu chuẩn, định hướng Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả của ngành và đặc thù của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo các tiêu chí về trình độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa của ngành và sự phát triển của đất nước, tỉnh nhà.

        Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, phòng chống, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật; Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

        Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Chú trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, gắn xây dựng tổ chức cơ sở Đảng với xây dựng hệ thống chính trị ngay từ cơ sở.

       Tiếp tục xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ công chức và lãnh đạo, đảm bảo phát huy hiệu quả, năng lực, sở trường của cán bộ công chức, người lao động.

       Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; Đẩy mạnh phát triển dịch vụ công trực tuyến và có các giải pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng; Bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

        Tiếp tục thực hiện toàn diện, có hiệu quả Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020; Đề án quản trị Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của Cục giai đoạn 2016-2020. Hàng năm, xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm và điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

        Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức; Phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Hồng Trà

Tin cùng chuyên mục