Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tiếng Việt

Quy định mới hướng dẫn thực hiện Nghị định số số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02 /2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

3/29/2018 2:25:29 PM

  Ngày 9/3/2018 vừa qua  Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1267/TCHQ-GSQL hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn thực phẩm nhằm thống nhất trong cách triển khai giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp. Những nội dung quy định mới này như sau:

  1. Đối với hàng hóa là nguyên liệu do DN nhập khẩu trực tiếp phục vụ sản xuất (bao gồm sản xuất để XK, tiêu thụ nội địa hoặc gia công cho đối tác nước ngoài) được miễn thủ tục tự công bố sản phẩm và miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Điều này được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 4, khoản 7 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ - CP đó là: hàng hóa là nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp phục vụ sản xuất (bao gồm: sản xuất để xuất khẩu hoặc sản xuất để tiêu thụ nội địa hoặc gia công cho đối tác nước ngoài) thuộc diện được miễn thủ tục tự công bố sản phẩm, miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

  2. Về mã loại hình, khi làm thủ tục hải quan, DN căn cứ vào bảng mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS/VCIS ban hành kèm công văn số 2675/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan để thực hiện. Đồng thời doanh nghiệp phải khai báo mục đích sử dụng lô hàng nhập khẩu và tự khai, tức chịu trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, trường hợp thay đổi mục đích sử dụng phải thông báo cho cơ quan Hải quan và thực hiện việc tự công bố sản phẩm và kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định trước khi thay đổi mục đích sử dụng. Trường hợp sử dụng không đúng mục đích khai báo, nếu cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng khác kiểm tra phát hiện, doanh nghiệp phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

 3. Liên quan đến giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Để có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc diện được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP (sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm), khi làm thủ tục hải quan, người khai nộp bản chụp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (có xác nhận của doanh nghiệp). Trường hợp dữ liệu về “Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm” được Bộ quản lý chuyên ngành cấp trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia, khi kiểm tra hồ sơ hải quan, công chức hải quan tự tra cứu trên hệ thống và giải quyết thủ tục hải quan theo quy định, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

 4. Ngoài ra, một số vướng mắc khác như: Xác nhận trường hợp thuộc diện kiểm tra giảm; cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm; danh mục hàng hóa phải kiểm tra… Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi với các bộ liên quan và sẽ có hướng dẫn kịp thời khi nhận được ý kiến phản hồi./.

                             Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh tổng hợp

 

Tin cùng chuyên mục