Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Quy định mới hướng dẫn về xuất xứ hàng hoá

4/6/2018 11:04:55 AM

 Ngày 03/4/2018 vừa qua Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Theo đó, hàng hóa được xác định xuất xứ theo quy định có xuất xứ tại nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện quy trình sản xuất cuối cùng làm thay đổi cơ bản hàng hóa đó. Thông tư 05/2018/TT-BCT đề cập đến các nội dung chính như:

1. Nguyên tắc để xác định xuất xứ hàng hóa;

2. Quy tắc xuất xứ hàng hóa ưu đãi và hàng hóa không ưu đãi;

3. Kê khai cam kết xuất xứ hàng hóa;

4. Hướng dẫn kê khai C/O, Tờ khai bổ sung C/O và Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ.

5. Nguyên tắc chung để xác định xuất xứ hàng hóa là hàng hóa có xuất xứ tại nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện quy trình sản xuất cuối cùng làm thay đổi cơ bản hàng hóa đó. Cụ thể, việc xác định xuất xứ  hàng hóa sẽ dựa vào quy tắc xuất xứ hàng hóa ưu đãi và hàng hóa không ưu đãi được quy định cụ thể tại điều 5, 6 của thông tư này. Cụ thể:

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan và phi thuế quan, quy tắc xuất xứ ưu đãi được thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và theo quy định của Bộ Công Thương hướng dẫn điều ước quốc tế đó.

- Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phố cập và các ưu đãi đơn phương khác, quy tắc xuất xứ ưu đãi được thực hiện theo quy định của nước nhập khấu dành cho các ưu đãi này và theo quy định của Bộ Công Thương hướng dẫn quy tắc xuất xứ đó.

- Hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu được coi là có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nếu đáp ứng quy định tại Điều 7 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

- Hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu được coi là có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại một nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thố nếu đáp ứng tiêu chí xuất xứ thuộc Danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo thông tư này để hướng dẫn điều 8 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP.

6. Ngoài ra, thương nhân đề nghị cấp C/O thực hiện việc kê khai, cam kết xuất xứ hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chí xuất xứ ưu đãi hoặc tiêu chí xuất xứ không ưu đãi theo các mẫu ban hành kèm theo phụ lục II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Thông tư này.

7. Trường hợp thương nhân đề nghị cấp C/O không phải là nhà sản xuất thì có trách nhiệm yêu cầu nhà sản xuất kê khai, cam kết theo những mẫu nêu trên.

Đồng thời, đính kèm Thông tư 05 còn có Phụ lục về Quy tắc cụ thể mặt hàng và các Phụ lục Bảng kê khai hàng hóa xuất khẩu theo các tiêu chí cụ thể ./.

Phạm Quang Huy - Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh tổng hợp

 

 

 

Tin cùng chuyên mục