Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Ngành Tài chính: Quán triệt giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

4/11/2018 8:11:40 AM

(HQ Online)- Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 11-CT/BCSĐ về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong thực thi công vụ.

Chỉ thị nhấn mạnh kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực. Ảnh minh họa: Đăng Nguyên.


Theo đó, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Bộ Tài chính đã quán triệt sâu sắc, toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ đến từng cấp ủy, đơn vị trong ngành Tài chính. Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều giải pháp để từng bước đổi mới và chuẩn hoá công tác quản lý cán bộ, từ khâu tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và điều động cán bộ. Vì vậy, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính và ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao cho ngành.

Tuy nhiên, theo Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, tại một số đơn vị, lề lối, tác phong làm việc và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ chưa nghiêm; công tác quản lý cán bộ còn một số hạn chế như: Nhận xét đánh giá cán bộ còn nể nang, né tránh, hình thức “dĩ hoà - vi quý”, chưa phản ánh đúng thực chất; công tác bố trí, sử dụng cán bộ chưa phát huy được nguồn lực hiện có; công tác luân chuyển thực hiện chưa được nhiều, chưa thực sự chuyển biến...

Do vậy, nhằm tăng cường công tác quản lý cán bộ và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng về quan điểm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính về công tác quản lý cán bộ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, trong đó chú ý đến các yêu cầu, giải pháp quy định tại một số nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ thị của Bộ Chính trị và chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính liên quan đến công tác cán bộ và thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 22/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2021. Khẩn trương rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Khoá XII bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát từng vị trí việc làm, thực hiện cơ cấu, định biên lại về biên chế trong toàn hệ thống đơn vị, cơ cấu lại lực lượng lao động để tập trung nguồn lực và sử dụng có hiệu quả biên chế hiện có của Ngành.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính cũng yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển, luân phiên cán bộ theo quy định tại Quyết định số 98-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ; nghị quyết của Ban Cán sự và quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính.

Các đơn vị tiếp tục chủ động rà soát, sắp xếp lại số lượng cấp phó tại đơn vị bảo đảm đúng quy định; không điều động, bổ nhiệm, luân chuyển thêm cấp phó tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý đã có đủ số lượng cấp phó theo quy định, trừ trường hợp thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng và do thực hiện chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo quy định.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh: Cấp ủy, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quản lý cán bộ tại đơn vị; nghiêm túc thực hiện và công khai, minh bạch các quy định liên quan đến công tác quản lý cán bộ, nhất là trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, nâng ngạch, cử công tác đi nước ngoài, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

(Theo H.Vân - baohaiquan.vn)

 

 

Tin cùng chuyên mục