Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Hải quan sẽ thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo

5/3/2018 10:32:59 AM

 (HQ Online)- Việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào chức danh lãnh đạo các cấp tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan là một trong các nội dung quan trọng được nêu ra tại Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Tổng cục Hải quan đến năm 2020, vừa được Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn ký ban hành (tại Quyết định 1355/QĐ-TCHQ).

 
 

Trong Kế hoạch, Tổng cục Hải quan xác định thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, tạo chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý tham nhũng của CBCC trong thực thi công vụ.

Các nội dung đáng chú ý được Tổng cục Hải quan đề ra trong Kế hoạch là nâng cao vai trò, trách nhiệm của CBCC, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát CBCC, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Đặc biệt, Tổng cục Hải quan xác định thực hiện nghiêm túc công tác luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của CBCC theo quy định tại Công văn 377/TCHQ-TCCB ngày 22/1/2018 của Tổng cục Hải quan để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng.

Đáng chú ý sẽ nghiên cứu, thí điểm đổi mới tuyển chọn cán bộ vào chức danh lãnh đạo các cấp tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; thu hút, lựa chọn được những người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ tốt, phù hợp với vị trí để bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác tổ chức cán bộ…

Song song với đó là thực hiện các nội dung liên quan đến kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị...

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng…

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao Vụ Thanh tra- Kiểm tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Theo Thái Bình - baohaiquan.vn

Tin cùng chuyên mục