Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TƯ (khóa X): Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh toàn diện

5/7/2018 4:47:57 PM

           Ngày 07/5/2018, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Đến dự có đồng chí Lê Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Trần Đức Thuận, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK. 

 Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/1/2008 của Ban chấp hành Trung ương về “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng Nghị quyết số 06/NQ-ĐU ngày 22/3/2011về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Đoàn thanh niên....;  Kế hoạch 34-KH/ĐU ngày 18/4/2018 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... trong đó xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là gắn với các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ. Việc chấp hành chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm.

 Trong những năm qua, Đảng ủy đã cử nhiều lượt quần chúng tham gia lớp cảm tình đảng, lớp đảng viên mới, trong đó hầu hết là đoàn viên thanh niên. Từ năm 2008  đến nay, Đảng ủy Cục đã tổ chức kết nạp cho 65 đảng viên, đến thời điểm hiện tại số Đảng viên là 152 đảng viên (sinh hoạt tại 10 Chi bộ trực thuộc), trong đó lực lượng đảng viên trẻ chiếm tỉ lệ khá lớn.Công tác quản lý đảng viên luôn được thực hiện đúng quy định của Đảng nhất là đối với các đảng viên công tác ở các Chi bộ đóng tại Cửa khẩu biên giới, khu vực cảng biển. Đảng ủy đã quán triệt và chỉ đạo các Chi bộ phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên đồng thời có biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảng viên chấp hành tốt quy định những điều đảng viên không được làm.

 

BCH Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020

Việc triển khai học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy các cấp được triển khai kịp thời, đảm bảo 100% đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ được học tập, quán triệt nội dung các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy các cấp. Sau học tập, Đảng ủy Cục đã tổ chức viết bài thu hoạch, tổ chức đánh giá và tuyên dương, khen thưởng cho các cá nhân có bài thu hoạch đạt kết quả cao, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm. Bên cạnh việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt, công tác tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng còn được thực hiện bằng các hình thức phong phú như: tổ chức các buổi thảo luận, lồng ghép trong các cuộc họp đơn vị, sinh hoạt Chi bộ, tổ chức đoàn thể, đăng tải trên mạng nội bộ, trang web của Cục để đông đảo cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân được tiếp cận, góp phần đưa nội dung các chủ trương, nghị quyết của đảng đến gần hơn với cuộc sống.

Đảng ủy Cục cũng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo việc duy trì chuyên mục Học tập và làm theo gương Bác trên trang thông tin điện tử của Cục. Bên cạnh việc đăng tải các tài liệu học tập chuyên đề hằng năm, chuyên mục thường xuyên đăng tải các bài viết về tấm gương đạo đức của Bác; các gương điển hình, các phong trào học tập và làm theo gương Bác...

Thông qua việc phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvới việc thực thi nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã đem lại những chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ. Trong những năm qua, Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh luôn làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN, làm tốt việc cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại.... góp phần đảm bảo an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, được đánh giá là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Có thể khẳng định việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ đảng viên nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên. Chất lượng sinh hoạt Đảng đã có nhiều đổi mới đi vào thực chất hơn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng cao qua đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, Nhà nước.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh  vinh dự được Tỉnh ủy tuyên dương là 1 trong 21 điển hình trong phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2013 tặng các Bằng khen tại Hội nghị tổng kết đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng bộ nhiều năm liền được Đảng bộ cấp trên xếp loại trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu (Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2012, 2014, 2015; Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2011, 2013, 2016, 2017); Được Tỉnh ủy tuyên dương là 1 trong 21 điển hình trong giai đoạn 3 năm (2011-2013) của phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Được Tỉnh ủy tặng Bằng khen tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Bằng khen tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của BTV Tỉnh ủy…

            Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh đạt giải nhất Hội thi tuyên truyền về Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng uỷ khối các CQ tỉnh năm 2017

         Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW. Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Phó Bí thư đề nghị Đảng ủy, đảng viên tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW với các giải pháp đã đề ra như: tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác phát triển đảng viên.; phát huy vai trò của người đứng đầu; Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song Hà

Tin cùng chuyên mục