Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tiếng Việt

Bộ công thương ban hành quyết định bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

5/8/2018 2:51:54 PM

Ngày 27/4/2018 vừa qua Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 1408/QĐ-BCT phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2018. Với phương án này, nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hơn, nhiều quy định được bãi bỏ. Thời gian thực hiện các thủ tục được giảm tối đa, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu được bãi bỏ tại quyết định này cụ thể như sau:

1.Bãi bỏ thủ tục hành chính đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế quy định tại Nghị định số 167/2016/NĐ-CP gồm: sửa đổi Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính Phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế và bãi bỏ điều 5 của Nghị định này.

2. Đối với việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương quy định tại Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg: giảm thời hạn thực hiện thủ tục này từ 05 ngày xuống 03 ngày làm việc và sửa đổi khoản 1 điều 12; khoản 2 điều 13 của quyết định này.

3. Đối với việc cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương quy định tại Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg: giảm thời hạn thực hiện thủ tục này từ 05 ngày xuống 03 ngày làm việc. Sửa đổi khoản 1 điều 12; khoản 2 điều 13 quyết định số 10/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

4. Đối với việc Cấp Giấy phép gia công xuất khẩu có yếu tố nước ngoài quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT:

- Bãi bỏ văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành.

 - Việc xin ý kiến của Bộ chuyên ngành chuyển từ trách nhiệm của thương nhân sang trách nhiệm trao đổi ý kiến giữa các cơ quan Nhà nước.

- Giảm thời gian thực hiện thủ tục từ 10 ngày làm việc xuống 05 ngày làm việc đối với việc

- Sửa đổi Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và sửa đổi khoản 3 điều 9 của thông tư nay.

5. Đối với việc cấp lại, sửa đổi bổ sung giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài được quy định tại Thông tư số 49/2015/TT-BCT:

- Bãi bỏ thành phần hồ sơ: giấy phép đã được cấp.

- Giảm thời gian thực hiện thủ tục từ 07 ngày làm việc xuống 05 ngày làm việc.

- Sửa đổi Thông tư số 49/2015/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2015 quy định về hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài gồm bãi bỏ điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 7 và sửa đổi khoản 3 điều 7 Thông tư số 49/2015/TT-BCT.

6. Đối với việc cấp lại, điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo quy định tại Nghị định số 109/ 2010/ NĐ-CP: giảm thời gian thực hiện TTHC từ 15 ngày làm việc xuống 10 ngày làm việc.

7. Bãi bỏ thủ tục hành chính “Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thay thế giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực” đối với việc cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thay thế giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực quy định tại Nghị định số 109/2010/NĐ-CP. Cụ thể sửa đổi Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định về Kinh doanh xuất khẩu gạo gồm sửa đổi khoản 3 điều 7 và  bãi bỏ khoản 5 điều 6 Nghị định số 109/2010/NĐ-CP . /.

                                                                            Quang Huy - HQHL

 

Tin cùng chuyên mục