Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Thông báo: Đăng ký nhu cầu tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018

6/28/2018 11:10:24 AM

 Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quanQuyết định số 2504/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Tổng cục Hải quan thông báo về việc đăng ký nhu cầu tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 như sau:

1. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức thi:

- Thời gian: dự kiến tháng 9 (ngày 22, 23/9/2018).

- Địa điểm dự kiến:                        

+ Miền Bắc: tại thành phố Hà Nội.

+ Miền Nam: tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn đăng ký nhu cầu tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan trước ngày 20/6/2018 (Địa chỉ website đăng ký nhu cầu: www.customs.gov.vn).

Bản đăng ký nhu cầu đề nghị gửi vào địa chỉ thư: webmaster@customs.gov.vn.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Tổng cục sẽ thông báo cụ thể sau khi kết thúc thời gian đăng ký nhu cầu vào ngày 20/6/2018.

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thông báo để các đơn vị và cá nhân có nhu cầu đăng ký dự thi biết./.

Tin cùng chuyên mục