Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh triển khai, tuyên truyền Luật Quản lý nợ công

8/9/2018 4:00:46 PM

Ngày 08/8/2018, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo số 1252/HQHT&CBL&XLVP về triển khai thi hành và tuyên truyền phổ biến Luật quản lý nợ công số 20/2017/QH14.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nghiên cứu, triển khai và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Quản lý nợ công và Nghị định về nghiệp vụ quản lý nợ công đối với toàn thể cán bộ, công chức và các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 gồm 10 Chương, 63 Điều, quy định về hoạt động quản lý nợ công bao gồm huy động, sử dụng vốn vay, trả nợ và các nghiệp vụ quản lý nợ. Việc quản lý nợ công theo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý và giao một cơ quan là Bộ Tài chính chụi trách nhiệm chính.

Hướng dẫn Luật Quản lý nợ công có 07 Nghị định, trong đó có 06 Nghị định do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành bao gồm: Nghị định 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; Nghị định 92/2018/NĐ-CP về quản lý và sử dụng quỹ tích lũy trả nợ; Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương; Nghị định 94/2018/NĐ-CP quy định về nghiệp vụ quản lý nợ công; Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khóa; Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODDA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14 là một bước cải cách trong công tác quản lý nợ công. Việc ban hành Luật quản lý nợ công thay thế Luật quản lý nợ công năm 2009 được đánh giá là một bước cải cách trong công tác quản lý nợ công của Việt Nam, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện tái cơ cấu ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công bền vững, đmả bảo an ninh tài chính quốc gia.

Quỳnh Trang – CBL&XLVP

Tin cùng chuyên mục