Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Hải quan Hà Tĩnh - những kết quả nổi bật về thực hiện cải cách hành chính năm 2018

11/28/2018 10:13:42 AM

        Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của nền hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính sẽ tạo ra nhiều bước chuyển biến lớn trong hệ thống quản lý hành chính công, xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho những nhu cầu ngày càng tăng của người dân và tổ chức. Trong những năm gần đây, cùng với toàn Ngành, Hải quan Hà Tĩnh luôn chú trọng làm tốt công tác cải cách hành chính, tập trung vào 6 khâu trọng điểm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, người lao động; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Lãnh đạo Cục luôn quan tâm đến việc triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, xem cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên trên tất cả các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Gắn kiểm soát TTHC với rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên đánh giá tính khả thi của các quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hải quan Hà Tĩnh đã công khai, minh bạch, phổ biến Danh mục 183 TTHC thuộc lĩnh vực Hải quan tại Trụ sở Cục, Chi cục, các địa điểm làm thủ tục hải quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục. Tại các Chi cục, thành lập các Tổ giải quyết vướng mắc, kịp thời ghi nhận các vướng mắc và hỗ trợ tối đa Doanh nghiệp, cá nhân làm thủ tục hải quan. Đây được xem là nỗ lực của của toàn Ngành khi đã giảm bớt 56 TTHC hải quan, từ 239 thủ tục (trước khi có Luật Hải quan 2014) giảm xuống còn 183 thủ tục hiện nay. Phần lớn TTHC được đơn giản hóa về hồ sơ giấy tờ, phương thức thực hiện hầu hết được điện tử hóa, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp.

Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo hải quan các cấp; hiện tại Cục đang khai thác và sử dụng 25 phần mềm các loại. Việc ứng dụng các phần mềm đã góp phần nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian trong giải quyết công việc. Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai có hiệu quả các hệ thống chuyên môn nghiệp vụ áp dụng thực hiện các phần mềm quản lý điều hành của tỉnh.

Duy trì vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thực hiện quy trình thủ tục hải quan, thu nộp thuế bằng phương thức điện tử tại tất cả các đơn vị đảm bảo ổn định, an ninh, an toàn 24/7. Hệ thống VNACSS/VCIS của Cục đã tiếp nhận và thông quan cho 9.707 tờ khai, với kim ngạch đạt hơn 2.600 triệu USD của 432 doanh nghiệp tham gia thực hiện TTHQ; thu NSNN qua các ngân hàng thương mại đạt 5.398 tỷ đồng (số liệu tính đến ngày 15/11/2018).

Hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục

Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến phục vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cấp độ 3,4 tại tất cả các Chi cục và tại Cục, cơ chế một cửa quốc gia, triển khai Hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu và hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định. Năm 2018, đã tiếp nhận và xử lý 880 hồ sơ TTHC qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (số liệu tính đến ngày 15/11/2018).

Nâng cấp thường xuyên trang thông tin điện tử của Cục (htcustoms.gov.vn), tiếp tục duy trì trang thông tin điện tử của Cục gồm 10 chuyên mục lớn, số lượng bài viết ngày càng nhiều, đề tài phong phú, nhiều bài viết có chất lượng cao với hơn 6,2 triệu lượt truy cập, dẫn đầu trong các website của các đơn vị thuộc và trực thuộc ngành Hải quan. Trong năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì trang thông tin điện tử của Cục gồm 10 chuyên mục lớn, số lượng bài viết ngày càng nhiều, đề tài phong phú, nhiều bài viết có chất lượng cao, lượng truy cập lớn.

Tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy các cấp thuộc Cục. Năm 2018, Cục tiến hành giải thể 01 Chi cục, giảm 5 Đội, Tổ tại các Chi cục và tương đương đồng thời quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các Đội, Tổ đang hoạt động. Hiện tại, Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cấp Chi cục và tương đương theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan. Chú trọng công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, hợp đồng lao động tại các đơn vị, triển khai điều động, thay đổi vị trí công tác đối với 21 lượt lãnh đạo, 38 lượt CBCC, 15 lượt nhân viên hợp đồng lao động.

Nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của đội ngũ CBCC

Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC. Năm 2018, đã cử 202 lượt cán bộ công chức tham gia các lớp tập huấn do các bộ, ban, ngành, Tổng cục Hải quan và các đơn vị khác tổ chức; Chủ trì tổ chức 07 lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị phổ biến, cập nhật các văn bản, chính sách pháp luật mới và rèn luyện các kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công chức.

Công khai đầy đủ dự toán chi ngân sách năm 2018 được Tổng cục Hải quan giao trong toàn Cục; Quản lý chặt chẽ các khoản chi đảm bảo đúng dự toán đã cấp và quy chế chi tiêu nội bộ của Cục; chi đúng, chi đủ lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho CBCC và hợp đồng lao động. Lập dự toán chi NSNN năm 2019, lập điều chỉnh bổ sung dự toán chi NSNN năm 2018 đảm bảo kinh phí cho chuyên môn nghiệp vụ; ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ, quản lý, sử dụng thiết bị chuyên dùng và quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác.

Đến thời điểm này, có thể khẳng định công tác cải cách hành chính tại Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, hướng tới sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Cải cách hành chính cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông hiện đại, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thanh tra kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Hồng Trà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục