Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua năm 2019

1/5/2019 4:07:41 PM

Năm 2018, với những nỗ lực cố gắng không ngừng của tập thể Lãnh đạo, cấp ủy các cấp cùng toàn thể cán bộ công chức và người lao động Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực. Nổi bật trong đó là số thu NSNN đạt 6.038,06 tỷ đồng, vượt 94,77% chỉ tiêu dự toán được giao, Hải quan tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị đi đầu trong cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt hiệu quả công việc...

         Nhằm tạo khí thế thi đua lao động hăng say, sôi nổi trong toàn đơn vị, thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, ngay từ đầu năm Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện vụ trọng tâm, quyết liệt triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

      Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua của tỉnh và của ngành, ngay từa đầu năm Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua năm 2019, hướng tới chào mừng 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam và Đại hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI trong năm 2020 với khẩu hiệu hành động là Kỷ cương – Hành động – Hiệu quả; Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nêu cao tinh thần kỷ cương, liêm chính, đoàn kết, sáng tạo, đồng tâm, hiệp lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019”. Với các mục tiêu cụ thể:

- Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019.

- Quản lý Hải quan hiện đại nhằm tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng lực lượng Hải quan chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa Hải quan; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

- Hành động và hành động mạnh mẽ quyết liệt hơn để chớp lấy thời cơ. Sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ, luôn tìm ra giải pháp tối ưu để đáp ứng yêu cầu năng động của nền kinh tế trong bối cảnh mới với công nghệ liên tục thay đổi. Hướng đến việc sử dụng nguồn lực ít nhưng đem lại hiệu quả tốt nhất.

Để đạt được mục tiêu đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã xác định một số giải pháp cụ thể đó là:

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua, hướng phong trào thi đua vào nhiệm vụ chính trị, vào từng lĩnh vực, từng chuyên đề, trong các thời điểm cần thiết.

         Hưởng ứng và triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Tổng cục Hải quan và tỉnh Hà Tĩnh phát động cho năm 2019.

         2. Quán triệt sâu sắc Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương.

         Đối với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, cần xác định rõ trách nhiệm nêu gương là trách nhiệm của tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cục. Trong đó Lãnh đạo và Cấp ủy các cấp phải là người gương mẫu tiên phong, đi đầu thực hiện 7 nội dung nêu gương (về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ) theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban chấp hành trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

         3. Thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cấp Chi cục và tương đương để sắp xếp, điều chỉnh lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực theo tinh thần Nghị quyết số 18 – NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương.

4. Tiếp tục quán triệt, thực hiện, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020” theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, trong đó được cụ thể hóa bằng “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” và thông điệp, phương châm hành động của Chính phủ năm 2018 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng.Triển khai các phong trào thi đua: “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

5. Rà soát, bám sát và quyết liệt thực hiện các mục tiêu đã được xác định trong Kế hoạch “cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 – 2020” đã ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ – BTC ngày 19/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bảo đảm chất lượng, hoàn thành các mục tiêu đúng thời hạn đã được xác định, tiến tới hoàn thành Kế hoạch trong năm 2020.

         6. Hoàn thành toàn diện các mặt công tác năm 2019, đặc biệt chú ý, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2019 do Tổng cục Hải quan, HĐND tỉnh giao.

          7. Tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban 389 Quốc gia và của tỉnh, không để xẩy ra tổ chức, ổ, nhóm buôn lậu trong phạm vi, địa bàn Hải quan quản lý.

          8. Tăng cường công tác thanh tra công vụ của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và tự kiểm tra công vụ của từng đơn vị, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vụ việc, công chức, viên chức, người lao động vi phạm theo Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý kỷ luật công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018; không để phát sinh vụ việc, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức bị khởi tố, truy tố (xử lý hình sự).

          9. Đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị năm 2019, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam 10/9/1945 – 10/9/2020 và Đại hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI trong năm 2020, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong Ngành, trong từng đơn vị. Cần chú trọng, phát hiện nhân tố mới, tích cực, nổi trội để có kế hoạch tập trung bồi dưỡng, xây dựng trở thành điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc, xứng đáng được khen thưởng.

                                                                    Minh Phương – TCCB&TTr

 

                                                                                            

Tin cùng chuyên mục