Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018

2/25/2019 3:23:55 PM

Sáng ngày 25/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vinh dự là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh trong năm 2018.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, hàng năm, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị đều phát động các phong trào thi đua nhằm cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu chính trị được giao. Quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy Đảng, các đoàn thể và lãnh đạo từng đơn vị để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm đạt được kết quả cao nhất trong công việc. Đây là một trong những động lực quan trọng giúp Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ là việc luôn coi trọng và phát huy có hiệu quả các phong trào thi đua khen thưởng trong toàn đơn vị cũng như trong Khối Thi đua

 Năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác thu ngân sách, với nhiều giải pháp Cục Hải quan Hà Tĩnh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao, kết quả thu ngân sách của đơn vị đã góp phần đưa Hà Tĩnh đứng vào tốp các địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước. Với thành tích đã đạt được, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ Thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. 

Trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, CBCC Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan; tăng cường công tác giám sát quản lý và thu ngân sách; đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống thất thu, thanh tra, kiểm tra, kiểm tra sau thông quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ;... đồng thời không ngừng đổi mới về hình thức và nội dung phát động thi đua sát với tình hình thực tế nhằm phát huy sức sáng tạo, khích lệ tinh thần hăng say trong công tác của từng cán bộ, công chức, góp phần xây dựng đơn vị ổn định, phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

   Minh Phương – TCCB&TTr

Tin cùng chuyên mục