Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thủ tục Hải Quan

KỂ TỪ NGÀY 01/4/2019: KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CHO CƠ QUAN HẢI QUAN

3/8/2019 4:44:36 PM

            Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 1209/TCHQ-TXNK ngày 01/3/2019 về việc triển khai Thông tư số 136/2018/TT-BTC, theo đó kể từ ngày 01/4/2019, tất cả các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại Ngân hàng thương mại nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh các khoản nộp NSNN thì phải thực hiện nộp các khoản vào NSNN (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản) hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại, để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan hải quan tại Kho bạc nhà nước.

              Tuy nhiên, đối với các hộ kinh doanh cá thể, cá nhân nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh các khoản nộp NSNN thì không chịu sự điều chỉnh của Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018.

 Hướng dẫn này của Tổng cục Hải quan là thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Không chỉ việc nộp thuế XNK mà việc thu nộp phí và lệ phí hải quan (hiện vừa thực hiện nộp điện tử, vừa thực hiện nộp trực tiếp cho cơ quan Hải quan) cũng hoàn toàn không được sử dụng tiền mặt và phải thu, nộp qua tổ chức tín dụng.

 Triển khai hướng dẫn quy định này, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 314/HQHT-NV ngày 05/03/2019 chỉ đạo các Chi cục hải quan thực hiện niêm yết công khai Thông tư 136/2018/TT-BTC và Công văn này tại trụ sở của cơ quan Hải quan, nơi làm thủ tục hải quan; thông báo rộng rãi đến tổ chức kinh tế làm thủ tục XNK hàng hóa tại đơn vị về thời điểm bắt buộc thực hiện nộp các loại thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác bằng chuyển khoản tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại.

Cùng với đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành công văn số 322/HQHT-NV ngày 07/3/2019 phối hợp triển khai thu NSNN theo TT 136/2018/TT-BTC, gửi Ủy Ban nhân dân tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Tĩnh và các Ngân hàng thương mại phối hợp thu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để đề nghị bổ sung thêm các điểm giao dịch, điểm thu gần nơi làm thủ tục hải quan nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp làm thủ tục XNK hàng hóa.

Riêng về phí, lệ phí hải quan, các Chi cục  hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp tiền phí, lệ phí nộp theo tháng. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu nộp theo từng tờ khai hải quan, đề nghị hướng dẫn thực hiện nộp tiền phí, lệ phí hải quan cùng với thời điểm nộp tiền thuế./.

                                                                                         Kim Phượng - Phòng NV

Tin cùng chuyên mục