Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Quy định mới về các biện pháp xử lý đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

5/15/2019 2:48:09 PM

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo có hiệu lực từ ngày 28/5/2019.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức tùy theo tính chất, mức độ, vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có một trong các hành vi sau:

- Biết rõ việc tố cáo là không đúng sự thật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần hoặc biết vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần mà không có bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo.

- Cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật.

- Sử dụng họ tên của người khác để tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ hoặc ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 gồm 4 chương với 27 điều, cụ thể: 

Chương I: Quy định chung gồm 2 điều, từ Điều 1 đến Điều 2, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định.

Chương II: Quy định chi tiết các điều khoản của Luật Tố cáo, gồm 7 điều, từ Điều 3 đến Điều 9. Chương này được chia làm 2 mục, trong đó mục 1 quy định về thời hạn giải quyết tố cáo, rút tố cáo, người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức cấp dưới, công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi bị tố cáo; mục 2 quy định về bảo vệ người tố cáo.

Chương III: Biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, gồm 16 điều, từ Điều 10 đến Điều 25. Chương này được chia làm 3 mục, trong đó Mục 1 quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; Mục 2 quy định về xử lý thông tin có nội dung tố cáo và tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến; Mục 3 quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm. 

Chương IV: “Điều khoản thi hành” gồm 2 điều, từ Điều 26 đến Điều 27, quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

                                                                 Quỳnh Trang – CBL&XLVP

Tin cùng chuyên mục