Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý

7/3/2019 11:08:28 AM

 CÔNG TY ĐU GIÁ HỢP DANH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHỈA việt nam

TRƯỜNG THỊNH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 315/TB-ĐGTrT                       Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

 Đấu giá tài sán thanh lý

Tố chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh. Địa chỉ: Sô 76, đường Hàm Nghi, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: 154 Trần Phú, phường Nguyễn Du, thành phố Hà 'lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

1.              Tài sản đấu giá: Xe ô tô Ford Transit.

Loại phương tiện: Ô tô khách Ford Transit FCCY-E5FA; Biển số 38A-0591; năm, nước sản xuất: 2003, Việt Nam; số khung CVF3U20473; số máy: 5FA3U20473; Màu xe: Trắng; số chỗ ngồi: 16 chổ; Thể tích động cơ: 2295cm3 động cơ xăng; Tình trạng xe: Phần điện đã xuống cấp, nội thất đã cũ và am mốc, bình điện đã hỏng và không khới động được; phân máy, phân gâm đã bị mọt rỉ; xe đã hết hạn đăng kiếm từ ngày 26/5/2018; niên hạn sử dụng đến năm 2023, được đưa vào sử dụng 2003.

Giá khởi đim: 60.000.000 đồng. (Bang chữ: Sáu mươi triệu đng chn).

Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng. (Bằng chữ: Mười hai triệu đng chn).

Bước giá: 3.000.000 đồng. (Bảng chữ: Ba triệu đng chn).

Chi phí mua hồ sơ: 100.000 đng/ bộ hồ sơ.

2.              Thời gian xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đu giá và nộp tiền đặt trước :

-     Thời gian xem tài sản: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 15/07/2019 đến 15 giờ 30 phút, ngày 16/07/2019.(Xem trong ngày làm việc và trong giờ hành chính).

-     Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 16/07/2019.

-     Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ, ngày 16/07/2019.

-     Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

-     Hình thức nộp tiền đặt trước: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh không trực tiếp thu tiền đặt trước.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau: 0201000715111.

Tại: Ngân hàng Ngoại thương(Vietcombank) chi nhánh Hà Tĩnh.

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh.

-     Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 12/07/2019 đến 15 giờ 30 phút, ngày 16/07/2019.(Nộp trong ngày làm việc và trong giờ hành chính).

3.   Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh trực tiếp phát phiếu trả giá và thu hồ sơ tham gia đấu giá của khách hàng tại Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh từ 8 giờ 30 phút, đến 16 giờ, ngày 16/07/2019.

4.   Buổi công bố kết quả trả giá t chức: Vào 8 giờ 30 phút, ngày 18/07/2019, tại Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh.

(Lưu ý: Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục khi tổ chức buổi công b kết quả trả giá).

Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh.

Địa chỉ: số 76, đường Hàm Nghi, thành ph Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0979.818.138 (Đ/c Đức). 0919 798 997 (Đ/c Tuấn).

Website: truongthiiihht.vn

Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC

-   Báo Hà Tĩnh (Đăng tin);                            

-   Trang thông tin điện từ Công ty;                                                       (đã ký)

-   Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;

-   Công ty ĐG hợp danh Trường Thịnh;                                             Tô Thị Tình

-   Giám đốc Cty;

-   Lưu VT, HS đấu giá.

Tin cùng chuyên mục