Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Văn phòng chủ động triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

7/30/2019 8:06:54 AM

        Tham mưu ban hành 208 văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện hơn 60 báo cáo định kỳ, đột xuất các loại; chuẩn bị tài liệu, hậu cần phục vụ 15 hội nghị, cuộc họp; Đăng tải 72 thông tin, bài viết về hoạt động tiêu biểu của Ngành, của Cục trên website với lượng truy cập đạt 6,7 triệu lượt (lũy kế từ khi vận hành); phối hợp đăng 30 tin, bài trên các báo, tạp chí và 05 phóng sự truyền hình; Hoàn thiện thủ tục thanh toán hơn 650 bộ hồ sơ; tiếp nhận, xử lý và chuyển giao 1.730 số văn bản đến, đóng dấu phát hành 1.050 số văn bản đi... Đó là những con số ghi nhận kết quả hoạt động của Văn phòng trong 6 tháng đầu năm 2019.

Xây dựng, duy trì cơ quan, đơn vị đạt chuẩn an ninh trật tự, công sở văn hóa, văn minh

Một trong những nhiệm vụ xuyên suốt hoạt động của Văn phòng là xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa văn minh và an toàn công sở. Văn phòng đã tham mưu ban hành Kế hoạch xây dựng cơ quan đạt chuẩn an ninh trật tự với 100% cán bộ, người lao động cam kết thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ nơi cơ sở, giữ gìn đoàn kết nội bộ, không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, không tham gia các tệ nạn xã hội...

6 tháng đầu năm 2019, với việc làm tốt công tác hậu cần, khánh tiết các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và tổ chức đón tiếp, làm việc với các đoàn khách đến liên hệ công tác; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và lực lượng chức năng trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả việc quản lý, điều hành văn bản qua hệ thống cloud office, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong các dịp lễ, tết... đã góp phần xây dựng hình ảnh Cục Hải quan Hà Tĩnh ngày càng chuyên nghiệp, văn minh

Tích cực tham mưu các văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành

Ngay từ đầu năm, Văn phòng đã tích cực ban hành 10 Kế hoạch, hơn 200 văn bản tham mưu, 60 báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo điều hành như: Chương trình công tác trọng tâm, Kế hoạch tuyên truyền, Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ... Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Văn phòng thường xuyên ban hành hoặc rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật và thực tiễn hoạt động: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu và một số định mức chi nội bộ giai đoạn 2016-2020; lấy ý kiến xây dựng Quy chế văn thư, lưu trữ...

 Phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình thực hiện tốt công tác tuyên truyền

Liên tục trong nhiều năm liền, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh là một trong các đơn vị dẫn đầu toàn Ngành vể công tác tuyên truyền. Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, Văn phòng đã duy trì và phát triển trang thông tin điện tử (htcustoms.gov.vn) với nhiều chuyên mục đa dạng, nội dung phong phú, sự kiện và hình ảnh được cập nhật với lượng truy cập lớn đã góp phần chuyển tải thông tin, những hoạt động tiêu biểu của Cục.

Làm tốt công tác phối kết hợp với các cơ quan thông tấn (báo chí, truyền hình), Văn phòng đã phối hợp đăng tải hơn 30 tin, bài trên các báo, tạp chí của Trung ươmg, ngành và địa phương, phối hợp thực hiện 5 phóng sự truyền hình với các vấn đề dư luận quan tâm như đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy, cải cách thủ tục hành chính...

Đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ công chức, người lao động, đáp ứng đầy đủ kinh phí cho bộ máy

Trên cơ sở dự toán được cấp, Văn phòng đã tham mưu ban hành các văn bản nhằm triển khai công tác tài vụ quản trị: Quy chế quản lý và sử dụng phí Hải quan; Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu và một số định mức chi nội bộ... đã góp phần hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện công tác tài vụ quản trị, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật

Chủ động trong công tác điều hành chi ngân sách đúng theo quy định của Nhà nước, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi hành chính, sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm, điện nước, chi phí hội họp, công tác phí... Văn phòng đã đảm bảo các chế độ, chính sách cho cán bộ công chức, người lao động và đáp ứng kinh phí hoạt động cho bộ máy.

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện

Với việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng, Văn phòng đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm đến từng cán bộ công chức trong việc bảo vệ, giữ gìn tài sản công. Hàng năm, tổ chức kiểm kê, quản lý sử dụng hiệu quả tài sản và thanh lý, thanh hủy tài sản hết khấu hao, hư hỏng theo đúng quy định.

Những khó khăn, hạn chế

Tuy đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục: công tác tham mưu có thời điểm chưa thật sự kịp thời; hiệu quả rà soát, đề xuất bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính chưa cao; công tác tuyên truyền có một số thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; tỷ lệ giải ngân chưa đúng kế hoạch đề ra...

Chủ động triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

6 tháng cuối năm 2019, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Văn phòng tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, tuyên truyền, đối ngoại, thực hiện tốt việc cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục; (2) Thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động công vụ của Ngành, Quy chế làm việc của Cục; sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý điều hành Cloud office.; (3) Thường xuyên rà soát, đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch của các đơn vị; (4) Nâng cao chất lượng rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, tích cực tuyên truyền phổ biến, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; (5) Xây dựng và bảo vệ thành công điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 trên cơ sở đảm bảo kinh phí cho các hoạt động chuyên môn; chi đúng, chi đủ, chi tối đa cho cán bộ công chức, người lao động; (6) Theo dõi, quản lý chặt chẽ, phản ánh kịp thời tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và tình trạng hiện có trên cơ sở đó tham mưu mua sắm, cấp phát và quản lý tài sản hiệu quả; (7) Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng Dự án Trụ sở Cục.

Hồng Trà

 

Tin cùng chuyên mục