Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Cải cách - Hiện đại hóa

Hải quan Hà Tĩnh triển khai đo thời gian giải phóng hàng năm 2019

9/20/2019 5:03:18 PM
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất, nhập khẩu năm 2019. Thời gian đo được thực hiện tại các Chi cục Hải quan trực thuộc kể từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019.
Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh sẽ thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất, nhập khẩu từ khi tiếp nhận đăng ký tờ khai chính thức đến khi quyết định thông quan, giải phóng hàng gồm các bước: Khoảng thời gian tác nghiệp trong quy trình thủ tục HQ, như kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; thời gian tác nghiệp của cơ quan kiểm tra chuyên ngành có liên quan phát sinh như cơ quan kiểm dịch, cơ quan kiểm tra chất lượng…. Quy mô cuộc đo được thực hiện đối với tất cả các loại hình hàng hóa xuất, nhập khẩu làm thủ tục tại các chi cục, loại trừ các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.
Kết quả đo thời gian giải phóng hàng hóa năm 2019 sẽ phản ánh chính xác, cụ thể thời gian tác nghiệp của công chức hải quan tại các bước của quy trình thủ tục hải quan, phân định trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành. Đồng thời kết quả cuộc đo là cơ sở để đánh giá nhằm kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính tao thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.
Thời gian qua, bên cạnh việc triển khai đo thời gian thông quan hàng hóa XNK, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác phát triển hải quan-doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về lĩnh vực HQ; chia sẻ, đồng hành cùng DN nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thông quan hàng hóa XNK của DN.
Thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa hải quan, phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quangóp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, tập trung mọi nguồn lực cho mục tiêu 6.900 tỷ đồng thu nộp ngân sách trong năm 2019.
                                                               Mỹ Hạnh - Phòng Nghiệp vụ 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục