Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin tức

Thông báo về việc sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải

11/14/2019 3:46:32 PM

             Thực hiện Quyết định số 1854/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 19/9/2019 về việc tổ chức lại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Công văn số 6243/TCHQ-TCCB ngày 30/9/2019 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Quyết định tổ chức lại Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành các thủ tục sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải. Việc sáp nhập có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2019. Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thông báo việc sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải, cụ thể như sau: 

 

 

Tin cùng chuyên mục