Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

11/29/2019 4:32:30 PM

Chiều ngày 28/11/2019, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã làm việc với Tổ công tác thuộc Hội đồng thẩm định xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019. Tổ công tác do đồng chí Trần Đình Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng cùng các thành viên là đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh. Về phía Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh có sự tham gia của đồng chí Đinh Văn Hòa - Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và các CBCC được phân công phụ trách về lĩnh vực CCHC.

Toàn cảnh buổi làm việc 

Hàng năm, chỉ số cải cách hành chính được xác định qua việc đánh giá tỉnh hình thực hiện công tác CCHC của các đơn vị trên 4 lĩnh vực: chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính. Năm 2019, những nội dung trên được cụ thể hóa bằng Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC ban hành kèm theo Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Trung thay mặt Tổ công tác ghi nhận những nỗ lực của Hải quan Hà Tĩnh về công tác cải cách hành chính trọng tâm là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, hướng tới sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân: Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến phục vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cấp độ 3,4 tại tất cả các Chi cục và tại Cục, Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng kho, bãi (VASSCM)...; Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động nghiệp vụ và tạo sự tương tác, đồng thuận trong quan hệ giữa Hải quan - Doanh nghiệp; Gắn kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) với rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên đánh giá tính khả thi của các quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện; Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo hải quan các cấp; sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền (tư vấn trực tiếp, hội nghị đối thoại doanh nghiệp, đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng...) để nâng cao hiệu quả công tác CCHC. Đặc biệt, trong năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt chủ trương tinh gọn bộ máy với việc sáp nhập Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh vào Chi cục Hải quan CK cảng Xuân Hải, rút gọn bộ máy Cục chỉ còn 10 đơn vị thuộc, trực thuộc.

Những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số CCHC (năm 2018 đứng thứ hai toàn tỉnh). Trong thời gian tới, Tổ công tác cũng kiến nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cần chú trọng chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành; bổ sung, hoàn thiện thêm các chuyên mục trên trang thông tin điện tử và tính hiệu quả trong kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị để nâng cao chất lượng công tác CCHC nhằm hướng tới mục tiêu là sự hài lòng của doanh nghiệp, nhân dân.

Hồng Trà

 

Tin cùng chuyên mục