Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Một số điểm mới trong đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động ngành Hải quan

1/14/2020 3:04:41 PM

 

         Nhằm khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ công chức, Tổng cục Hải quan mới đây đã ban hành Quyết định số 3748/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2019 về Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong ngành Hải quan.

Theo đó, có một số nội dung cần phải lưu ý trong quá trình đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong ngành Hải quan:

Trước đây, tại Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục Hải quan về ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động trong ngành Hải quan thì người có hành vi vi phạm đến mức phải bị xử lý kỷ luật thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (loại D) 01 tháng kể từ khi Quyết định kỷ luật có hiệu lực. Tuy nhiên sau khi Quyết định số 3748/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2019 của Tổng cục Hải quan được ban hành thì Công chức có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật theo quy định sẽ bị xếp loại D 03 tháng làm việc thực tế liên tục kể từ khi Quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Về trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc có một số điểm mới đáng lưu ý đó là: Cá nhân phải tự đánh giá công việc đã thực hiện trong tháng theo mẫu biểu đã được quy định rồi gửi cho Lãnh đạo phụ trách trực tiếp, Lãnh đạo sẽ căn cứ vào phiếu tự đánh giá công việc hàng tháng để tiến hành đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động.

Bên cạnh đó, kết quả việc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cũng là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng của công chức, viên chức như sau: Công chức được cử đi học tập từ 01 tháng trở lên thì mức xếp loại chất lượng hàng tháng tương ứng với tháng đi học sẽ căn cứ vào kết quả học tập: Đạt loại Khá trở lên thì xếp loại A; Đạt loại Trung bình thì xếp loại B; Không đạt yêu cầu hoặc đạt loại Yếu (kém) thì xếp loại D.

Đặc biệt, kể từ năm 2020, sau khi triển khai kỳ thi đánh giá năng lực, kết quả thi của công chức thuộc các đối tượng tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực sẽ là căn cứ để xếp loại chất lượng hàng năm. Công chức không đạt kết quả đánh giá năng lực tương ứng với cấp độ về năng lực của vị trí việc làm theo quy định của Tổng cục, sẽ bị xem xét mức xếp loại chất lượng hàng năm.

Có thể thấy, so với các quy định trước đây về nội dung, trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại thì Quyết định số 3748/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2019 của Tổng cục Hải quan đã bổ sung thêm nhiều điểm mới cụ thể hơn, rõ ràng hơn nhằm giúp Lãnh đạo các cấp kiểm tra, giám sát việc triển khai đánh giá xếp loại công chức viên chức và người lao động đạt được kết quả cao hơn./.

Tố Như - Phòng TCCB & TTra 

 

Tin cùng chuyên mục