Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Không xử lý hoàn thuế trong tháng 1/2016

1/25/2016 10:35:36 AM

Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không xử lý hoàn thuế trong tháng 01/2016 (trong thời gian chỉnh lý quyết toán nếu hoàn thuế sẽ bị giảm thu ngân sách năm 2015).

Theo đó, các nội dung cần thực hiện để đảm bảo ổn định ngân sách năm 2015 như sau:

- Đối với  những tờ khai phát sinh và đã nộp thuế trong năm 2015 đơn vị đã ra quyết định hoàn thuế và lập lệnh hoàn trả gửi Kho bạc Nhà nước nhưng chưa thực hiện hoàn thì đề nghị đơn vị hủy lệnh hoàn trả; Lập lại lệnh hoàn trả mới từ tháng 2/2016, trong đó ghi rõ chỉ hoàn thuế từ năm ngân sách 2016.

- Đối với những tờ khai phát sinh và đã nộp thuế trong năm 2015 nhưng chưa ra quyết định hoàn thuế thì đơn vị ra quyết định hoàn thuế và lập lệnh hoàn trả gửi Kho bạc Nhà nước từ tháng 2/2016, trong đó ghi rõ chỉ hoàn thuế năm ngân sách năm 2016.

- Đối với những tờ khai đã nộp thuế từ ngày 31/12/2014 trở về trước, các đơn vị tiếp tục thực hiện ra quyết định hoàn thuế và lập lệnh hoàn trả gửi Kho bạc Nhà nước, trong đó ghi rõ chỉ hoàn thuế năm ngân sách 2016.

 

Tin cùng chuyên mục