Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

7/1/2016 8:10:44 AM

Từ ngày 15/6/2016 trở đi thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT- BTC-BKHCN chính thức có hiệu lực. Đây là thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học công nghệ quy định thủ tục kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và công nghệ áp dụng cơ chế một cửa quốc gia.

1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2012, Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với các nội dung như: Quy định về quy trình khai và tiếp nhận thông tin khai, trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử; các tiêu chí, định dạng của chứng từ điện tử được sử dụng để thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quy định về cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin để thực hiện thủ tục hành chính một cửa quy định tại Điều này giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ;  Những vấn đề khác liên quan tới thủ tục hành chính quy định tại điều này được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Thông tư quy định rõ đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện xử lý các thủ tục hành chính một cửa quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này; các cơ quan thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thông quan cho hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam; Tổ chức, cá nhân thực hiện nhập khẩu hàng hóa; tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa lựa chọn phương thức thực hiện các thủ tục hành chính một cửa thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia; Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc đối tượng kiểm tra quy định tại Điều 2 Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ hành chính một cửa theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN được quy định cụ thể tại điều 5 gồm:

- Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo các chỉ tiêu thông tin tại Mẫu 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này);

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Trong trường hợp tờ khai hàng hóa nhập khẩu là tờ khai điện tử thì người khai không phải nộp tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

- Hóa đơn;

- Kết quả đánh giá sự phù hợp (Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Chứng thư giám định);

- Hợp đồng (với hàng hóa là sản phẩm thép cốt bê tông);

- Danh mục hàng hóa (Packing list);

- Kết quả xử lý của cơ quan xử lý:

(*) Đối với các cơ quan xử lý được phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ khoa học và công nghệ: xác nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra kiểm tra nhà nước hàng hóa nhập khẩu và thông báo kết quả kiểm ra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng. Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng (theo các chỉ tiêu thông tin tại mẫu 2 phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư liên tịch này) hoặc kết quả xử lý khác tương ứng với thủ tục hành chính một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại điều 1 thông tư liên tịch này.

(*) Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài Chính: Quyết định thông quan, giải phóng hàng hoặc đưa hàng hóa về bảo quản hoặc kết quả xử lý khác tương ứng với thủ tục hành chính một cửa của Bộ Tài Chính được quy định rõ tại điều 1 của Thông tư liên tịch này.

Trong đó việc đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được nộp dưới hình thức điện tử và các giấy tờ còn lại khi nộp phải chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử (trừ các kết quả xử lý của cơ quan xử lý). Chứng từ giấy thì hình thức, nội dung, phương thức nộp, xuất trình của các chứng từ giấy trong hồ sơ hành chính một cửa tuân thủ theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật chuyên nghành đối với thủ tục hành chính đó.

3. Quy định về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử đối với thủ tục hành chính một cửa:

- Chứng từ điện tử có giá trị như chứng từ giấy;

- Chứng từ điện tử phải được lập theo đúng tiêu chí, định dạng mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng đối với các thủ tục hành chính một cửa quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này;

- Việc gửi, nhận, lưu trữ và giá trị pháp lý của chứng từ điện tử được thực hiện theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Chứng từ điện tử phải đáp ứng đủ các yêu cầu của pháp luật chuyên ngành đối với các thủ tục hành chính một cửa;

- Chứng từ điện tử phải có chữ ký số của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với các thủ tục hành chính một cửa trong trường hợp người khai đăng ký sử dụng chữ ký số;

- Việc tạo lập, chuyển đổi chứng từ điện tử từ chứng từ giấy và ngược lại được thực hiện theo pháp luật về giao dịch điện tử, pháp luật chuyên ngành đối với các thủ tục hành chính một cửa quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này.

4. Thẩm quyền được truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia: 

Các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 11 Thông tư liên tịch này. Cơ quan Hải quan, các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định; Các cơ quan quản lý nhà nước khác được khai thác thông tin từ cổng thông tin một cửa quốc gia

5. Quyền và nghĩa vụ của người khai trên Công thông tin một cửa quốc gia:

Quyền của người khai :

- Được Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia và cơ quan xử lý hỗ trợ đào tạo người sử dụng, cung cấp các thông tin cần thiết để truy cập, khai thông tin và sử dụng các tiện ích trên Cổng thông tin một cửa quốc gia;

- Được Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia và cơ quan xử lý bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật kinh doanh và thương mại;

- Được cơ quan xử lý cung cấp thông tin về quá trình xử lý hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa quốc gia;

- Được lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

Nghĩa vụ của người khai :

- Tuân thủ quy định của pháp luật về tiêu chí, định dạng của thông tin khai theo yêu cầu kỹ thuật đối với từng thủ tục hành chính một cửa;

- Tuân thủ quy định của pháp luật về chữ ký số đối với những giao dịch điện tử yêu cầu sử dụng chữ ký số;

-  Nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

- Tuân thủ các quy trình bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn và bí mật trong việc thực hiện các thủ tục hành chính một cửa;

- Lưu giữ chứng từ hành chính một cửa (bao gồm cả bản sao) theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; cung cấp các chứng từ điện tử và/hoặc chứng từ giấy có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cho các cơ quan xử lý để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền;

- Đáp ứng các yêu cầu về công nghệ thông tin và kỹ thuật theo quy định của pháp luật chuyên ngành để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã khai khi thực hiện các thủ tục hành chính một cửa.

Ngoài ra thông tư cũng quy định về đăng ký tài khoản người sử dụng, trách nhiệm của người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia; quy trình khai, tiếp nhận, trao đổi và phản hồi thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia cũng như cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin thực hiện các thủ tục hành chính một cửa. Quy định về nguyên tắc hoạt động của Cổng thông tin một cửa quốc gia; Các chức năng của Cổng thông tin một cửa quốc gia; Thẩm quyền và mức độ truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia; Sử dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hành; Quy trình khai, tiếp nhận, trao đổi và phản hồi thông tin trên Cổng Thông tin một của Quốc gia; cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin thực hiện các thủ tục hành chính một cửa./.

Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục