Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Đơn vị thành viên

Chi cục Kiểm tra sau thông quan

8/3/2015 4:08:27 PM

Được thành lập năm 2006 theo Quyết định số 34/2006/QĐ-BTC ngày 06/ 6/2006 của Bộ Tài chính và tiếp đó Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1092/QĐ-TCHQ ngày 26/06/2006 quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh  thành phố.

ktra sau thong quan

 Chi cục Kiểm tra sau thông quan có chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

 - Tham mưu giúp Cục trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan tỉnh

 - Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phúc tập hồ sơ hải quan và kiểm tra sau thông quan trong phạm vi quản lý của Cục Hải quan tỉnh;

 - Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin trong và ngoài ngành để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan; giúp Cục trưởng ra quyết định kiểm tra và trực tiếp thực hiện kiểm tra sau thông quan; tham mưu cho Cục trưởng trong việc xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vi phạm hành chính (phát hiện trong quá trình kiểm tra sau thông quan) thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục trưởng;

 -Thực hiện việc ấn định, truy thu, truy hoàn tiền thuế và các khoản thu khác theo kết luận kiểm tra sau thông quan và quy định của pháp luật;

 - Trực tiếp xác minh, nắm tình hình, thu thập thông tin, tiếp nhận tin báo, tố giác phục vụ cho hoạt động kiểm tra sau thông quan; tiến hành sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác phúc tập hồ sơ hải quan, công tác kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan tỉnh;

 - Phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những thiếu sót, bất cập trong quy định và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, quy trình, quy định nghiệp vụ của ngành, của Cục Hải quan tỉnh; tuyên truyền pháp luật về kiểm tra sau thông quan và thực hiện lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu kiểm tra sau thông quan theo quy định.

Trong thời gian qua, Chi cục kiểm tra sau thông quan đã phục vụ tốt công tác cải cách đổi mới của Cục: tập trung đổi mới phương thức quản lý, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất nhập khẩu chuyển từ quy trình thủ tục Hải quan truyền thống sang quy trình thủ tục hải quan hiện đại, thủ tục Hải quan điện tử theo hướng chuyển mạnh từ “tiền kiểm sang hậu kiểm”; Góp phần cùng Cục Hải quan Hà Tĩnh đưa tỷ lệ kiểm tra trong thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu xuống dưới 10% , tức là có trên 90% hàng hoá xuất nhập khẩu chưa được kiểm tra ngay khi làm thủ tục hải quan mà căn bản được chuyển sang phương thức hậu kiểm  và tiến tới duy trì giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu xuống mức tối thiểu.

Tin cùng chuyên mục